دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 94، دی 1398 
نگاهی به پدیده پایان نامه نویسی در ایران: سیاستگذاری‌ها و زمینه‌های امکان

صفحه 1-22

عباس کاظمی؛ زهرا اصغری


واکاوی تجارب زیسته دانشجویان دکتری درخصوص مسئولیت های استاد راهنما به عنوان ارشادکننده پژوهشی

صفحه 23-52

قاسم سلیمی؛ نیره حسینی


تبیین رابطه جامعه پذیری علمی و شکل گیری هویت دانشجویی

صفحه 53-72

محسن نیازی؛ الهام شفائی مقدم


استخراج معیارهای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشگاه های منتخب

صفحه 73-95

هادی یوسفی؛ محمد اسدبگی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو


مهاجرت بازگشتی متخصصان و آموزش عالی ایران: آسیب شناسی فرایند بازیابی هویت حرفه ای مهاجران در نهاد دانشگاه

صفحه 97-120

سعیده سعیدی


طراحی و اعتبارسنجی الگوی ساختار اجتماعی فرهنگی دانشگاه ها

صفحه 121-151

غلامرضا شمس؛ خالد میراحمدی


مقاله پژوهشی

واکاوی تجارب زیسته دانشجویان دکتری پیرامون مسئولیت‌های استاد راهنما به عنوان ارشادکننده پژوهشی

10.22034/irphe.2019.706957

نیره حسینی؛ قاسم سلیمی


استخراج معیارهای ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی از طرق کاربست مطالعه تطبیقی دانشگاه های منتخب

10.22034/irphe.2019.706958

هادی یوسفی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ محمد اسدبگی


تدوین و اعتبارسنجی الگوی ساختار اجتماعی فرهنگی دانشگاهها

10.22034/irphe.2019.706959

غلامرضا شمس؛ خالد میراحمدی


تبیین نقش جامعه‌پذیری علمی در شکل گیری هویت دانشجویی مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی استان اصفهان در سال تحصیلی 96-1395

10.22034/irphe.2019.706960

الهام شفائی مقدم؛ محسن نیازی