مهاجرت بازگشتی متخصصان و آموزش عالی ایران: آسیب شناسی فرایند بازیابی هویت حرفه ای مهاجران در نهاد دانشگاه

نویسنده

گروه مطالعات زنان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

چکیده

با گسترش و تنوع روند جا به­ جایی­ های بین­ المللی به­عنوان عاملی اثرگذار بر توسعه ملی کشورها، عرصه مطالعات مهاجرت به بازخوانی نیاز دارد. روند رو به افزایش برون­کوچی تحصیل ­کردگان در سال های اخیر به ­عنوان یکی از چالش­ های عرصه سیاستگذاری قلمداد شده و نیازمند آسیب­ شناسی جامع است. این پژوهش برای فهم و تحلیل تجربه زیسته متخصصان بازگشته به کشور از فرایند ادغام در آموزش عالی ایران انجام شده و درصدد نشان دادن آن است که چه ظرفیت ­هایی آنها را به ماندن در کشور و خدمت در نهاد دانشگاه ترغیب می­ کند و آموزش عالی به­ عنوان مهم­ ترین بستر جذب نیروهای متخصص چگونه با سرمایه انسانی مهاجران بازگشتی برخورد می­ کند؟ روش پژوهش کیفی و جمع­ آوری داده ­ها بر اساس 65 مصاحبه نیمه ­ساختار یافته با متخصصان بازگشته به کشور با مدرک دکتری و بالاتر بود. به ­منظور ارائه تصویری جامع از سیاستگذاری­ های صورت گرفته، 12 مصاحبه تخصصی با مدیران گروه ­های دانشگاهی و مسئولان مربوط در بخش ­های دولتی و خصوصی صورت گرفت. همچنین سؤالات کمیته علمی جذب هیئت علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به­ منظور فهم چالش­ های مهاجران بازگشتی تحلیل محتوا شد. به نظر می ­رسد رویکرد نهاد آموزش عالی به انتفاع از سرمایه انسانی متخصصان بازگشتی در قالبی محدود و کوتاه ­مدت است و ادغام درازمدت در چارچوب فرایند جذب هیئت علمی با چالش ­های متعددی همچون غلبه نگاه فنی بر نظام آموزشی و مهجوریت علوم انسانی، منطبق نبودن تخصص و مهارت­ های مهاجران بازگشتی با نیازهای اعلامی دانشگاه­ های کشور، کمیت ­محوری نظام ارزشیابی در دانشگاه، توزیع نامناسب منابع، نبود زیرساخت­ های لازم در به فعلیت رسیدن تخصص مهاجران، از دست دادن شبکه ­های حمایتگر آکادمیک و تفاوت استاندارد تولید رزومه­ در داخل و خارج از کشور همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Return migration and reintegration challenges: lived experience of expert returnees via Iranian universities

نویسنده [English]

  • Saideh Saidi

Assistant Professor, Institute for Social and Cultural Studies, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

With the expansion and diversification of the process of international displacement as a factor affecting the national development of countries, the arena of migration studies needs to be reconsidered. The rising trend of external migration in recent years has been identified as one of the challenges in the policy area and requires comprehensive pathology. This study was conducted to understand and analyze the lived experience of returning specialists from the integration process in Iranian higher education.This research is trying to show what capacities encourage them to stay in the country and serve in the institution and how higher education as the most important area of recruitment does, address the human capital of returning migrants.  A qualitative research method was chosen for this study. Data collection was based on 65 semi-structured interviews with specialists returning to the country with doctoral degrees and higher. In order to provide a comprehensive projection of policymaking, 12 specialized interviews were conducted with the academic department chairs and related authorities in the public and private sectors. The questions of the Scientific Committee on Approval of the Faculty, approved by the Ministry of Science, Research and Technology to understand the challenges of returning migrants were also analyzed. It seems that the approach of the higher education institution to the promotion of the human capital of returning specialists is in a limited and short-term format and the long-term integration within the process of recruitment faces many challenges  such as predominance of technical view over educational system,  abandoned of the humanities, incompatibility of the specialty and skills of returning migrants with the stated needs of the country's universities, the quantity centered university evaluation system, the inadequate distribution of resources, the lack of infrastructure needed to achieve the immigrant expertise, the loss of academic support networks, and different standard of  making resume  at home and abroad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Return migration
  • Specialists
  • Iranian diaspora
  • Faculty recruitment
1. Arabestani, M. (2018). Desire to leave, emigration in the Iranian intersubjectivity. Research institute for Culture, Art and Communication, Tehran (in Persian).
2. Badamchi, M.H., & Ghaemkhani, M. (2016). A crisis in Iranian higher education, a sociological perspective on elite migration from engineering discourse to humanity. Journal of Research on Islamic University, 19(3), 335-358 (in Persian).
3. Bourdieu, P. (1990). Homo academicus. Stanford University Press.
4. Ghaneirad, M.A. (2017). Knowledge elites: Cooperation or immigration? Institute for Social and Cultural Studies, Ministry of Science, Research & Technology, Tehran (in Persian).
5. Ghaneirad, M.A. (2006). Communication and relations in knowledge society. Institute for Social and Cultural Studies, Ministry of Science, Research & Technology, Tehran (in Persian).
6. Hajiaghakhani, S. (2001). The evaluation of students’ point of view about critirea of a good teacher. The Journal of Teb and Tazkieh, 10(1), 47 (in Persian).
7. IOM (2018). More than numbers, how migration data can deliver real-life benefits for migrants and governments. Final version for World Economic Forum in Davos, January.
8. Kahler, A.A. (1996). Dawn is breaking: Are we prepared for the new day?. Journal of Agricultural Education, 37(1).
9. Kazemi, A. (2018). University: From ladder to shelter. Institute for Social and Cultural Studies, Ministry of Science, Research & Technology, Tehran (in Persian).
10. Kazemipor, Sh. (2000). Scientific reasons for brain drain. Conference by Academic Center for Education, Culture and Research.
11. Lomas, L. (2004). Embedding quality: The challenges for higher education. Journal of Quality Assurance in Education, 12(4).
12. Malekpour, A. (1999). Iran and brain drain. Economic News, 21 Farvardin (in Persian).
13. Mardiha, M., & Paknia, T. (2017). Elite university, pile university. Institute for Social and Cultural Studies, Ministry of Science, Research & Technology, Tehran (in Persian).
14. Pirvu, R., & Axinte, G. (2012). Return migration-reasons, consequences and benefits. Annals of the University of Petrosani Economics, 12(4).
15. Salehiomran, E., & Ghanavati, L. (2010). The analysis of teaching load among faculty members of Mazandaran University. Motaleat Tarbyati va Ravanshenasi, 11(2), 5-28 (in Persian).
16. Stainton, A. (2005). Talent management: Latest buzzword or refocusing existing processes. Competency and Emotional Intelligence,12(4).
17. Windzio, M., (2012). Integration of immigrant children into inter-ethnic friendship networks: The role of ‘intergenerational openness’. Sociology, 46(2).