دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 93، آذر 1398 
مفهوم‌سازی مسئولیت اجتماعی دانشگاه در ایران

صفحه 1-26

مریم برادران حقیر؛ نسرین نورشاهی؛ احمدرضا روشن


طراحی الگوی برنامۀ درسی نوآورانه در نظام آموزش عالی ایران: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 27-49

سیده مریم حسینی لرگانی


شناسایی مؤلفه های خودرهبری دانشجویان

صفحه 51-71

آرزو نعیمی مجد؛ حمیدرضا آراسته؛ نادرقلی قورچیان؛ کامران محمدخانی


مسائل جامعه شناختی استقلال دانشگاه در ایران؛ یک مطالعه کیفی

صفحه 73-97

ابراهیم خلیلی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمیدرضا آراسته


الگوی سیاستی چالش های پیاده سازی مدیریت منطقه ای آموزش عالی در کشور

صفحه 99-122

رضا نقی زاده


نقش قدرت وابستگی به برند در ارزش ویژه برند آموزش عالی در سطح بین المللی

صفحه 123-145

اعظم سازور؛ مریم قائدی؛ عین اله محمدی