دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 91، دی 1398 
الزامات توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه بنیان در ایران

صفحه 1-25

یعقوب انتظاری


شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه شرکت‌های زایشی دانشگاهی

صفحه 27-50

صبا امیری؛ یوسف محمدی فر؛ نادر نادری


نقش تعاملی عوامل فرهنگی و آموزش کارآفرینی بر نیت کارآفرینی دانشجویان فنی مهندسی دانشگاه تبریز

صفحه 51-75

محسن چوبداری؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ روح اله مهدیون


تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه؛ راهی به سوی ثبات مالی

صفحه 77-95

شادی روحانی؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ صمد بروزیان؛ غلامرضا گرایی‌نژاد


واکاوی تجربه های زیسته در ارتقای سواد سلامت الکترونیکی دانشجویان علوم پزشکی: مدل مفهومی

صفحه 97-122

نیلوفر نکوزاد؛ سلیمان احمدی؛ محمدعلی حسینی؛ کامران محمدخانی


چالش‌های بازنگری و اجرای برنامه‌های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 123-147

زهرا وقاری زمهریر؛ مرتضی کرمی؛ حسین جعفرثانی


مقاله پژوهشی

ارتقای مدل سواد سلامت الکترونیکی دانشجویان علوم پزشکی: تجربه زیسته

10.22034/irphe.2019.707102

نیلوفر نکوزاد؛ سلیمان احمدی؛ محمدعلی حسینی؛ کامران محمدخانی