دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 92، تیر 1398 
سیاست‌های گسترش کمّی آموزش عالی در ایران و پیامدهای آن بر عدالت آموزشی

صفحه 1-21

سمیه فریدونی؛ شادی روحانی


گرایش به مهاجرت به خارج در جامعه پزشکی ایران: مطالعه ای کیفی

صفحه 23-42

ابوعلی ودادهیر؛ سمیه اشراقی


ارزش آموزش عالی تحلیلی بر تمایل به تحصیل در نظام دانشگاهی

صفحه 43-61

فاطمه خوشنویسان؛ سعید شریفی؛ محمدرضا نیستانی؛ نعمت الله فاضلی


دانشگاه پایدار پویشی برای برزیستی و پایداری

صفحه 63-86

حمید جاودانی؛ مطهره حمزه رباطی


ارزشیابی کیفیت‌ پایان‌نامه‌های دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد رشته‌ روانشناسی تربیتی

صفحه 87-113

مهناز اخوان تفتی؛ فرخنده طاهری قلعه تکی؛ مریم محسن پور


ارائه مدل ساختاری تبیین فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بر مبنای باور آمیختگی اندیشه-کنش، کنترل عواطف و نشانگان وانمودگرایی

صفحه 115-134

علی افشاری؛ مظفر غفاری