دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 61، مهر 1390 
بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی و تدوین اساسی ترین مسائل آن در ایران

صفحه 1-25

غلامرضا ذاکرصالحی


تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی

صفحه 27-50

سوسن بهرامی؛ سعید رجایی پور؛ تقی آقاحسینی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمد حسین یارمحمدیان


بررسی رضایت دانشجویان کشاورزی از کیفیت آموزشی

صفحه 51-74

ابوالقاسم شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده


رابطه استفاده آسیب شناختی/ جبری از اینترنت با بروز علایم اضطراب و بیخوابی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد

صفحه 75-96

ابراهیم مسعودنیا


تحلیل موانع آموزشی توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی از دیدگاه محققان

صفحه 97-110

شادعلی توحیدلو؛ سید مهدی میردامادی؛ روح اله رضایی


بررسی تواناییهای دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان نامه

صفحه 111-134

مهران میزانی؛ محمد خبیری؛ سید نصرالله سجادی


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بر اساس مدل سروکوآل

صفحه 135-151

علی عنایتی نوین فر؛ مجید یوسفی افراشته؛ لیلا صیامی؛ محمد جواهری دانشمند