دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 60، تیر 1390 
بررسی رابطه امید با موفقیت تحصیلی دانشجویان

صفحه 1-16

نسرین ابراهیمی؛ زهرا صباغیان؛ محمود ابوالقاسمی


ارائه الگویی برای تأمین مالی دانشگاههای دولتی

صفحه 17-36

یعقوب انتظاری


تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های لازم برای ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی ایران

صفحه 37-58

احسان قلی‌فر؛ سید یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی؛ عبدالمطلب رضایی


طراحی چارچوبی برای عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی و سنجش آن

صفحه 59-80

شعبان الهی؛ فاطمه کنعانی؛ علی شایان


اسنادهای استادان موفق درخصوص روشهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه بیرجند

صفحه 81-97

لیلا طالب زاده شوشتری؛ هادی پور شافعی


ارزیابی انتخاب رشته و تأثیر آن بر رضایت تحصیلی دانشجویان

صفحه 99-120

رسول ربانی؛ کامران ربیعی


اندازه گیری ارزشهای دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران

صفحه 121-136

محمود اکرامی؛ زهرا دشتوان اردستانی؛ امیر هوشنگ فرهبد