دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 62، دی 1390 
ارائه یک مدل مفهومی تعالی کیفیت برای مؤسسات آموزش عالی مبتنی بر EFQM

صفحه 1-19

سید حیدر میرفخرالدینی؛ حسن دهقان دهنوی؛ مسلم رضایی تقی آبادی


شناسایی ابعاد و مؤلفه های بهسازی اعضای هیئت علمی به منظور ارائه یک مدل مفهومی

صفحه 21-26

مصطفی اجتهادی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ حمید شفیع‌زاده


فرهنگ رشته ای و تاکتیکهای جامعه پذیری دانشجویان دکتری

صفحه 47-63

فاروق امین مظفری؛ رحیم یوسفی اقدم


بررسی موانع پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

صفحه 65-80

کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ حامد زمانی منش


بررسی رابطه بین مؤلفه های برنامه درسی پنهان و روحیه علمی دانشجویان

صفحه 81-103

محمد امینی؛ مریم مهدی زاده؛ زهرا ماشاالهی نژاد؛ مرضیه علیزاده


جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیت

صفحه 105-122

اعظم تجری؛ حسین کارشکی؛ محمد سعید عبدخدایی


بررسی میزان انطباق برنامه درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان

صفحه 123-146

حوریه شادفر؛ محمدجواد لیاقتدار؛ مصطفی شریف