نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان،

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 مرکز تحقیقات شهید باهنر اصفهان

4 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصادسلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

در این پژوهش رابطه چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی بررسی شد و پرسشنامه‌های سرمایه فکری و نوآوری سازمانی میان 492 نفر اعضای هیئت‌علمی دانشگاههای دولتی استان اصفهان، که
به ‌صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع و پس از جمع‌آوری داده‌های 97% از پرسشنامه‌ها استخراج شد. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه را استادان مدیریت آموزشی تأیید کردند و پایایی پرسشنامه‌های سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ به ترتیب 95/0 و 93/0 تعیین شد. در این پژوهش از آزمون کالموگروف اسمیرنف تک متغیری برای بررسی نرمال بودن نمرات، ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس و بن فرونی برای بررسی فرضیه‌ها استفاده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق میانگین نمرات سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه‌ای، نوآوری اداری و نوآوری فنی در دانشگاههای دولتی استان کمتر از حد متوسط بود. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که رابطه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای با نوآوری اداری معنادار است. همچنین، رابطه بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای با نوآوری فنی معنادار بود. از طرفی، بین نظرهای اعضا در خصوص رابطه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای با نوآوری اداری و نوآوری فنی برحسب مشخصات دموگرافیک آنان تفاوت معنادار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Multiple Relationships of Intellectual Capital and Organizational Innovation in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Susan Bahrami 1
  • Saeed Rajaeepour 2
  • Taghi Aghahosseni 3
  • Hassan Ali Bakhtiar Nasrabadi 2
  • Mohammd Hossein Yarmohamadian 4

1 PhD Student of Educational Administration, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan

2 Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan

3 Shahid Bahonar Center, Isfahan

4 Medical Science at the Esfahan University

چکیده [English]

In the present research surveyed the multiple relationship between intellectual capital and organizational innovation be reviewed. In this research, intellectual capital and organizational innovation questionnaires was distributed academic among 492 members of State University in Isfahan province, that were randomly selected as a class, and after collecting more than 97% was extracted from questionnaire data. Validity of both questionnaires confirmed the Educational Administration professors and reliability of questionnaires intellectual capital and organizational innovation by using Cronbach alpha coefficient .95 and was determined. In this research, was used single-variable test to check Kalmvgrvf Smirnof normal scores, Pearson correlation coefficient for the relationship between variables, multiple regression, ANOVA, analysis of covariance and Benforoni to check assumptions were used. According to research scores of human capital, structural capital and relational capital was less than average in the public universities of province. Meanwhile, scores of administrative innovation and technical innovation was less thane average in the public universities of province was less than average. Multivariable regression results showed that the relationship between human capital, structural capital and relational capital, with the administrative innovation is significant. Also, it was significant the relationship between human capital, structural capital and relational capital with technical innovation was significant. On the other hand, there was a significant difference among members comments on the relation about the human capital, structural capital and relational capital with technical innovation and administrative innovation in terms of their demographic characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • Organizational innovation
  • Academic members
  • Higher Education