رابطه استفاده آسیب شناختی/ جبری از اینترنت با بروز علایم اضطراب و بیخوابی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد

نویسنده

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه میان استفاده آسیب‌شناختی از اینترنت و بروز علایم اضطراب و بیخوابی انجام شد. این پژوهش در قالب یک طرح پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده و جامعه آن شامل کلیه اعضای هیئت علمی (305 نفر) دانشگاه یزد بوده است که در یکی از 12 دانشکده‌های این دانشگاه به صورت تمام وقت تدریس می‌کرده‌اند. از این تعداد 96 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مقیاس استفاده جبری از اینترنت و فرم کوتاه پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی گلدبرگ است. برای تحلیل داده‌ها از روش همبستگی مرتبه صفر پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه سلسله‌ مراتبی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که میان استفاده
آسیب‌شناختی از اینترنت به طور کلی، با بروز علایم اضطراب و بیخوابی (01/0 < p) و نیز مؤلفه‌های استفاده آسیب‌شناختی از اینترنت مانند اشتغال ذهنی (01/0 < p)، تعارض (01/0 < p) و مقابله
(01/0 < p) با بروز علایم اختلال اضطراب و بیخوابی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون خطی چندگانه با روش سلسله‌ مراتبی نشان داد که متغیرهای اجتماعی ـ جمعیت‌شناختی (مرحله اول) 3/5 درصد و متغیرهای پیش‌بین استفاده آسیب‌شناختی از اینترنت (مرحله دوم) 2/15 درصد از واریانس بروز علایم اضطراب و بیخوابی اعضای هیئت علمی را تبیین می‌کنند. با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان استدلال کرد که استفاده جبری یا آسیب‌شناختی از اینترنت یک عامل نیرومند برای تهدید سلامت روانی و بروز علایم اضطراب و بیخوابی کاربران است. با توجه به این نتیجه، و به منظور کاهش آثار منفی استفاده آسیب‌شناختی از اینترنت بر سلامت روانی کاربران، مداخله‌های رفتاری به ویژه انگیزش برای تغییر الگوی استفاده کاربران از اینترنت از سوی سازمانهایی مانند دانشگاهها ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Pathological Compulsive use of Internet and Incidence of Anxiety and insomnia symptoms among the Academic Members of Yazd University

نویسنده [English]

  • Ebrahim Masoudnia

Medical Sociology

چکیده [English]

The aim of this research was to determine the relationship between pathological internet use and incidence of anxiety and insomnia symptoms. This research conducted with a survey and cross-sectional design. Statistical society in this research were 305 the Academic Members of Yazd University which in conducting research time were teaching in that university. Ninety-six Academic Members were selected by using proportional stratified sampling. Instruments of data gathering were: Compulsive Internet Use Scale (CIUS) and short form of Goldberg General Health Questionnaire (28 items) (GHQ-28). Data were analyzed by using zero-order Pearson correlation and hierarchical multiple regression. Generally Significant positive correlation were found between pathological use of internet, and the incidence of anxiety and insomnia symptoms (P < 0.01) and moments of pathological internet use, such as preoccupation (P < .0.01) conflict (P < .0.01) and coping (P < .0.01) and incidence of anxiety and insomnia symptoms. Multiple linear regression analysis with hierarchical method showed that socio-demographic variables (step 1) explained for %5.3 and components of pathological internet use (step 2) explained for %17.5 of the variance of incidence of anxiety and insomnia symptoms among the academic members of Yazd University. Pathological and compulsive use of internet is a powerful risk factor for incidence of anxiety and insomnia symptoms of users. According to this result, in order to decrease of negative effects of pathological use of internet on mental health of users, attention to behavioral interventions, especially motivation to change the internet use pattern is seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathological Compulsive Use of Internet
  • Anxiety
  • Insomnia
  • Academic members