نویسنده = مقصود فراستخواه
بازشناسی مفهوم نوآوری و ویژگی‌های دانشگاه نوآور در تمایز با دانشگاه کارآفرین مبتنی بر روش فراترکیب

دوره 29، شماره 3، آذر 1402، صفحه 37-52

10.61838/irphe.29.3.3

معصومه چم آسمانی؛ مقصود فراستخواه؛ سید محمد میرکمالی


گذار از حکمروایی دولت‌گرا به حکمروایی خوب آموزش عالی: الگوی برخاسته از نظریة بر پایه (GT)

دوره 28، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-68

10.22034/irphe.2022.705220

الهام حریریان توکلی؛ مقصود فراستخواه؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ فاطمه حمیدی فر


تأملی بر الگوهای آموزش جامعه‌شناسی بر اساس تجربۀ زیستۀ گروهی از ذینفعان؛ مدلی برآمده از نظریۀ برپایه

دوره 26، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 109-136

فاطمه عزلتی مقدم؛ مقصود فراستخواه؛ فرح ترکمان


فرهنگ سازمانی و اثربخشی رهبری در سطح اداری دانشگاه؛ پیمایش ملی گلوب در ایران

دوره 26، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 149-175

مقصود فراستخواه؛ رضا منیعی


عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی و برنامه ریزی دانشگاهی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 29-53

مقصود فراستخواه؛ رضا منیعی


تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 19، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-25

یوسف محب زادگان؛ محمد حسن پرداختچی؛ محمد قهرمانی؛ مقصود فراستخواه


چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه

دوره 19، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-21

مقصود فراستخواه


بررسی رابطه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه علمی با استفاده از نقشه شناختی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 73-97

رضا منیعی؛ کارو لوکس؛ مقصود فراستخواه


بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامه ریزی برای بهبود کیفیت گروههای آموزشی دانشگاهی؛ تحلیلی مقایسه ای از نظر اجرا یا عدم اجرای ارزیابی درونی

دوره 14، شماره 3، آذر 1387، صفحه 145-175

مقصود فراستخواه


تحلیل مقایسه‌ای نظامهای تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان: وجوه اشتراک و افتراق در تجربه‌های جهانی

دوره 13، شماره 2، مرداد 1386، صفحه 1-19

مقصود فراستخواه؛ عباس بازرگان؛ محمود قاضی طباطبایی


لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1381، صفحه 1-36

جعفر توفیقی؛ مقصود فراستخواه


بررسی راهکارهای افزایش دسترسی به آموزش عالی

دوره 8، شماره 3، مهر 1381، صفحه 79-96

محمود مهرمحمدی؛ مقصود فراستخواه