تحلیل مقایسه‌ای نظامهای تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان: وجوه اشتراک و افتراق در تجربه‌های جهانی

نویسندگان

چکیده

نظامهای تضمین کیفیت آموزش‎عالی در تجربه‌های جهانی با اینکه از برخی وجوه اشتراک کامل و نزدیک به اجماع یا وجوه اشتراک نسبی و نزدیک به توافق اکثری برخوردارند، اما از جهات زیادی تنوع و گوناگونی بسیاری در آنها مشاهده می‌شود. وجوه افتراق، عواملی مانند نسبت دولت با این نظامها، ساختار سازمانی آنها، نقشها و اختیارات، مأموریت، معیارهای قضاوت و مراجع مورد استناد، تصمیم‌گیری نهایی مرتبط با ارزشیابی و نحوه گزارش را شامل می‎شود. واسطه‌های تغییر و کنشگران جوامع توانسته‌اند با نحوه بازی خود و با ایجاد شبکه‌ای از نقشها و تعاملات عاملان انسانی،‌ ابتکارات گوناگونی در ارزشیابی کیفیت آموزش‎عالی کشور خود، ضمن همگرایی با تجربه‌های جهانی، داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Higher Education Quality Assurance Systems:Dimensions of Similarity and Diversity in the Global Experiences

نویسندگان [English]

  • maghsood farasatkhah
  • abbas bazarghan
  • mahmood ghaziTabatabaie

چکیده [English]

Comparative analysis of quality assurance systems in higher education through out the world reveals that there are many convergence and consensus on the one hand and considerable diversity on the other hand. “Relation with the government”, “organizational structure”, “ the roles and authorities”, “ the mission”, “criteria for judgment”, “evidences”, “the formal and final decisions based on the evaluation” and “the manner of reporting” are among the points divergence among different systems. This indicates that those in charge of introducing such systems were able to overcome many structural, cultural and contextual obstacles by network building. By creative borrowing from global experiences, these systems have been able to initiate the relevant and indigenous evaluation of higher education systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Quality assurance
  • Global Experiences
  • Convergence
  • and Diversity