تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

نویسندگان

چکیده

برای پیشرفت هر جامعه‌ای، به‌ویژه جوامع در حال توسعه، توجه به منابع انسانی نهادهای آموزشی امری ضروری است، نهادهایی که با انجام دادن مأموریتهایی چون آموزش، پژوهش و ارائه خدمات حرفه‌ای در برآورده کردن نیازهای کنونی و آتی هر جامعه‌ای نقش بازی می‌کنند. در همین خصوص، بالندگی اعضای هیئت علمی و اجرای برنامه‌های مرتبط با آن یکی از ابزارهای مهم ایجاد تغییر و تحول در نظام آموزش‌عالی است که شامل تمام فعالیتهای برنامه‌ریزی شده و هدفمندی است که دانش فردی و مهارتهای اساسی و لازم برای عملکرد بهتر در دانشگاه را برای اعضای هیئت علمی فراهم می‌کند. هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی برای بالندگی اعضای هیئت‌علمی در دانشگاههای شهر تهران بود. این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه آموزش‌عالی، مسئولان و متولیان آموزش-عالی، اعضای هیئت‌علمی و نیز دانشجویان بورسیه دوره دکتری تخصصی بود که با استفاده از رویکرد
نمونه‌گیری هدفمند در مجموع تعداد 17 نفر به‌عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند.
داده‌ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به‌صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شد. برای به-دست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. داده‌ها به روش تحلیل محتوا بررسی شدند. مقوله محوری مطالعه حاضر بالندگی اعضای هیئت علمی است که در سه بعد فردی، حرفه‌ای و آموزشی تحلیل و با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای و شرایط میانجی راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Faculty Development Approach based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohebzadegan
  • Mohammad H. Pardakhtchi
  • Mohammad Ghahramani
  • Maghsood Farasatkhah

چکیده [English]

To modernize any society, particularly in developing countries, it is necessary to focus and to be concerned with educational institutions. The quality of these institutions and their anticipation to fulfill the present and future needs of the society throughout education, research and professional services are important. Hereof, faculty development is an organized, goal-directed process to achieve progression and growth of skills that enable one to contribute in a meaningful way to the advancement of field of interest, whether educational, operational or scientific. The purpose of this study was to design a conceptual model for faculty members’ development in City of Tehran universities. This research relied on qualitative research methods and was done based on the Grounded Theory approach. Research participants included 12 full time faculty members that some of them have administrative position in Ministry of Science, Research and Technology or in universities and 5 scholarship doctoral students. In this research type, data are generated through semi structured interviews. In validating the gathered data two methods of member checking and external audit were used. Data were analyzed using the content analysis approach. The core phenomenon of this study is faculty development that they were analyzed in three personal, professional and instructional dimensions. A final model was developed by considering causal, contextual and intervening conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Member Development
  • Development Models
  • Grounded Theory Approach