نویسندگان

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ عنوان یکی از فناوریهای نوین نقش مهمی در توسعه جوامع داشته است. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که این فناوری به عنوان یکی از زیرساختهای مهم نظامهای علمی عمل می‌کند. بر اساس یافته‌های تحقیق، میان نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعۀ علمی در سطح کشورها همبستگی معنا‌داری وجود دارد. همچنین، روابط بین نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه علمی و میزان همبستگی آنها به صورت یک نقشه شناختی نشان داده شده است. نقشه شناختی به عنوان یکی از ابزارهای مفید برای شناخت، توصیف و مدلسازی نظامهای پیچیده می‌تواند به‌کار برده ‌شود. همبستگیهای معنادار مثبت بالا میان نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کاربران اینترنت، پهنای باند دسترسی به اینترنت، اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات و ... با نشانگرهای توسعه علمی مانند تعداد مقالات و پتنت‌ها از یک سو و بحث‌انگیز بودن نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورمان از سوی دیگر، می‌تواند کشورمان را در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله در خصوص علم و فناوری با مشکل مواجه سازد. بنابراین، کسب مقام اول علم و فناوری در منطقه نیازمند توسعه زیرساختهای لازم و مورد نیاز است که یکی از زیرساختهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات است که باید به آن توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between “Information and Communication Technology” and Science Development by Cognitive Map

نویسندگان [English]

  • Reza Maniee
  • Caro Lucas
  • Maghsoud Farasatkhah

چکیده [English]

Information and communication technology is increasingly important to the science development, because the application and development of different tools of information and communication technology helps the accumulation, recombination, and innovation of knowledge capital. The findings of this research show that there are significant correlations between the information and communication technology and science development indicators in the countries. Also the correlations between information and communication technology and science development indicators are shown by a cognitive map. Cognitive maps can be used as useful tools for recognition, description and modeling of the complex systems. There are positive high significant correlations between internet users, international internet bandwidth and information and communication technology expenditures with journal articles and patents. In the other hand, there are inadequate information and communication technology indicators in Iran. These issues can bring about problems in achieving the goals of the science and technology expressed in Iran’s twenty-year vision plan. Hence, to achieve the first rank in the science and technology in the region, we need to provide and develop the required infrastructures as one of the important infrastructures is information and communication technology which is necessary to be paid more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • Science Development
  • Knowledge Production and Cognitive Map