بررسی راهکارهای افزایش دسترسی به آموزش عالی

نویسندگان

چکیده

افزایش دسترسی به آموزش عالی و حرکت به سوی همگانی کردن آن، از پیش شرطهای اساسی توسعه علوم و فناوری در کشور است. در این مقاله سعی می شود با بررسی دلایل افزایش تقاضا برای بهره مندی از آموزش عالی و با توجه به استلزامات عصر اطلاعات و موج سوم چهارچوب اصلی نظام متوازن تحقق دسترسی به آموزش عالی تبیین شده و راهکارهای آن مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها