نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 استادیار گروه نوآوری آموزشی و درسی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مفهوم­ سازی مسئولیت اجتماعی دانشگاه در کشور ایران بود. از آنجا که مسئولیت اجتماعی دانشگاه مانند سایر مفاهیم انسانی و اجتماعی به ویژگی‌های زمینه خود وابسته‌ است، برای فهم مسئله مسئولیت اجتماعی دانشگاه در موقعیت ایران و با شرایط خاصی که دارد، روش کیفی مبتنی بر نظریه بر پایه اشتراوس-کوربین راهنمای شناخت شرایط علّی، پدیده کانونی، زمینه‌های مؤثر و متغیرهای مداخله کننده در مسئولیت اجتماعی دانشگاه، راهبردها و روش‌های اعضای هیئت علمی، فرایندها و پیامدهای آن قرار گرفت. در نمونه هدفمند 50 نفر از اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری، خبرگان آموزش عالی، مدیران دانشگاهی و سیاستگذاران آموزش عالی، فعالان غیرهیئت علمی نهادهای مدنی، فعالان در انجمن علمی، شوراها و نهادهای فرهنگی اجتماعی با 17 نفر به ­صورت فردی مصاحبه عمیق اکتشافی شد و برای تکمیل داده‎ها 3 گروه‌ کانونی شکل گرفت که درمجموع، 33 نفر حضور داشتند. نتایج پژوهش از تحلیل داده‌ها در قالب مدلی ارائه و راهبردها در سه سطح کلان (دولت)، میانی (مدیریت دانشگاه) و خُرد (اعضای هیئت علمی) مشخص شد. درنهایت، تعریف مسئولیت اجتماعی دانشگاه به ­عنوان نهاد اجتماعی ارائه شد. آنچه مسلم است، چنین انتظار هنجارینی که می‌تواند به توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی و احقاق حقوق و کاهش مرارت‌های بشری بینجامد، بدون مشارکت همه ­جانبه ذینفعان درونی و بیرونی تحقق‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The conceptualization of social responsibility of the university in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Baradaran Haghir 1
  • Nasrin Noorshahi 2
  • Ahmad Reza Roshan 3

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Studies in Educational Innovations and Training, Institute for Research & Planning in Higher Education, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Higher Education Management Studies, Institute for Research & Planning in Higher Education, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to conceptualize university social responsibility in Iran. The university social responsibility, like other human and social concepts, depends on its contextual characteristics. To understand the university social responsibility in the Iranian context, with its specific conditions, the Strauss-Corbin Grounded Theory was used as an approach to understand causal conditions, the focal phenomena, effective contexts, intervening variables, faculty strategies, methods, and outcomes. Participants were 50 faculty members, doctoral students, higher education experts, university administrators, higher education policy makers, and civil society activists, academic community activists in councils, and social cultural institutions who were selected through purposeful sampling. In-depth Interviews were conducted with 17 experts. In order to complete data 3 focus with 33 participants were formed. The results of data analysis were presented in a model and strategies were identified at three levels: macro (government), middle (university administration) and micro (faculty members). Finally, a definition of university social responsibility as a social institution was presented. What is certain is that such a normative expectation that can lead to sustainable development and increase the quality of life and the realization of human rights and reduction of human dignity is not possible without the full involvement of internal and external constituencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Civic University
  • Sustainable development
  • Theory based
1. Ardalan, M.R., Ghanbari, S., Beheshtirad R., & Navid P. (2013). The effect of social capital and social responsibility on organizational commitment (case study: Razi University Employees of Kermanshah). Measuring and Educational Evaluation Studies, 5 (10), 109-132.
2. Arntzen, A.A.B. (2009). Knowledge, technology and university social responsibility (USR): A conceptual framework. Eduardo Tome (Editor). Proceedings of the 11th European Conference on Knowledge Management, 2-3 Septembet 2010. 74-81. Retrieved from www.books.google.com.
3. Bok, D. (2017). University social responsibility: The mission of the university in today’s complex world. Translator: Armin Amir, Ali Papeli Yazdi & Maryam Alamzade, Tehran: Institute for Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology (in Persian).
4. Delanty, G. (2001). Challenging knowledge: The University in the knowledge society. Open University Press.
5. Farasatkhah, M. (2016). Social responsibility of science, apparatus problem and third place. The First from of the Union of Social Societies of Universities, Ibn Khaldun Hall, Social Sciences Faculty, Tehran University.
6. Farasatkhah, M. (2017). Occasions of university in Iran (new and critical discussions on university of science and higher education studies). Tehran: Agah Publisher (in Persian)
7. Hazelkorn, E. (2017). Civic universities and engaged citizens: What is the role of higher education in the age of populism? Centre for Global Higher Education, Higher Education Policy Research Unit.
8. Hollister, R.M. (2017). Chapter 1: The project: Theoretical framework and global institutional experience in university social responsibility and quality of life, a global survey of concepts and experiences. Singapore: Springer
9. Iman, M.T., & Jalalian, V. (2010). Study and explain the relationship between social responsibility and social capital among youth in Shiraz. Applied Sociology, 21 (1), 19-42.
10. Jorge, M.L., & Pena, F.J.A (2017). Analysing the literature on university social responsibility: A review of selected higher education journals. Higher Education Quarterly, John Wiley & Sons Ltd. 1-28
11. Koumari, Z. (2016). The relationship between university indepence and TQM with social responsibility of Tabriz University of Medical Science. (M.A. Thesis). Tabriz University.
12. Lo, C.W.H., Pang, R.X., Ergi, C. P., & Li, H.Y. (2017). Chapter 4: University social responsibility: Conceptualization and an assessment framework in university social responsibility and quality of life, a global survey of concepts and experiences. Singapore: Springer
13. Luria, S.E., & Luria, Z. (1970). The role of the university: Ivory tower, service station, frontier post. Daedalus, 99, 75-83.
14. Moon, J. (2018). Income on corporate social responsibility. Translator: M. Sardarnia. Tehran: Business Publishing Company (in Persian).
15. Noguera J.M. (2010). University social responsibility: Methodological development proposal. Article in the GUNi.
16. Parsons, A. (2014). Literature review on social responsibility in higher education. UNESCO chair for community based research and social responsibility in higher education, 1-58.
17. Reiser, J. (2008). University social responsibility definition. Cited from http://www.usralliance.org/resources/Aurilla-Presentation-Session6.pdf. Review, 16: 691-718
18. Salehi, S., & Pazokinejad, Z. (2015). Sustainable higher education and environmental sustainability. Journal of Iranian Higher Education, 6 (2), 83-112 (in Persian).
19. Schwas, K. (2016). The global competitiveness report 2015-2016. World Economic Forum. Geneva.
20. Shafaei, T., Abili, Kh., & Gharmaleki, A.F. (2017). A study on recognition of the status of social responsibility based on the pattern of Valais based on the viewpoints of faculty members (case study: University of Tehran). Journal of Iranian Higher Education, 8(4), 79-102 (in Persian).
21. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (1998). World declaration on higher education for the twenty- first century, for vision and action. World conference on higher education. Paris: 9 October.
22. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2009). The new dynamics of higher education and research, for societal change and development. Communique world conference on higher education. Paris: 5-8 July
23. Vallaeys, F. (2013). Defining social responsibility: A matter of philosophical urgency for universities. Article in Global university network for innovation (GUNi).
24. Vallaeys, F. (2015). University social responsibility: A mature and responsible definition, chapter II.4. From Higher Education in the World 5: Knowledge, Engagement and Higher Education: Contributing to Social change. The 5th GUNi World Report.
25. Vasilescu, R., Barna, C., Epure, M., & Baicu, C. (2010). Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4177–4182.