دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 88، تیر 1397 
تحلیل تأثیر دانشگاه بر توسعه منطقه‌ای در ایران

صفحه 1-25

یعقوب انتظاری


آموزش عالی، کارایی فنی و تغییرات بهره وری کل؛ شواهدی از صنایع تولیدی ایران

صفحه 27-51

مهدی فتح آبادی؛ مسعود صوفی مجیدپور


تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در دانشگاه‌های جامع دولتی

صفحه 53-83

حسن محجوب؛ ابوالقاسم نادری؛ کمال خرازی؛ یعقوب انتظاری


سازوکارهای بین المللی شدن در دانشگاه های منتخب جهان و ایران

صفحه 85-108

مهتاب پورآتشی


تحلیل اثر ادغام در آموزش عالی بر فرهنگ دانشگاهی

صفحه 109-134

حسین نصیری؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محمود حقانی


موقعیت‌های رویارویی جنسیتی در دانشگاه و مصایب آن

صفحه 135-159

ناصرالدین علی تقویان؛ حامد طاهری کیا؛ مریم السادات پورمیرغفاری


بررسی فرایند تاریخی تثبیت علوم انسانی در ایران

صفحه 161-186

نعمت الله فاضلی؛ سردار فتوحی


مقاله پژوهشی

موقعیت‌های رویارویی جنسیتی در دانشگاه و مصائب آن

10.22034/irphe.2018.707101

ناصرالدین علی تقویان؛ حامد طاهری کیا؛ مریم السادات پورمیرغفاری