دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 89، مهر 1397 
تأملی در فعالیت های علمی در دانشگاه ها از نگاه پیر بوردیو

صفحه 1-22

محمد یمنی دوزی سرخابی


طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی برای نظام آموزش عالی ایران

صفحه 23-51

سیده مریم حسینی لرگانی؛ محمد مجتبی زاده


تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته اعضای هیئت‌علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان از برنامه درس پژوهی در تربیت‌معلم

صفحه 53-76

اسد حجازی؛ ابوالفضل بختیاری


تبیین شاخص‌های دانشگاه نسل سوم و بررسی دستیابی نظام آموزش عالی به آنها؛ مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

صفحه 77-106

زهره میرزایی؛ اصغر سلطانی؛ حسین مطهری نژاد


تحلیل و ارزیابی ریسک های منابع انسانی در نظام آموزش عالی؛ مورد: دانشگاه آزاد اسلامی لرستان

صفحه 107-129

احمد قبادی الوار؛ سید نجم الدین موسوی؛ علی شریعت نژاد


ارائه مدل ساختاری تبیین نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی بر مبنای ارزش‌های فرهنگی

صفحه 131-151

امیر افضلی گروه؛ سید محمود حسینی؛ احمد رضوانفر


مقاله پژوهشی

تبیین شاخص‌های دانشگاه نسل سوم و بررسی دستیابی نظام آموزش عالی به آن‌ها مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22034/irphe.2018.707099

زهره میرزایی؛ اصغر سلطانی؛ حسین مطهری نژاد