دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 90، دی 1397 
بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر پیچیدگی اقتصادی کشورها

صفحه 1-23

ناصر علی عظیمی


بررسی و تحلیل نقش سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری و برهم کنش آنها بر رشد اقتصادی

صفحه 25-43

فرهاد ترحمی؛ متین بلدی


ارائه مدلی به منظور تحلیل توسعه دانشگاه های منطقه ای با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری

صفحه 45-69

ملیحه رشیدی؛ امیرحسین کیذوری


پژوهشی کیفی درباره شناسایی موانع خلقِ دانش در دانشگاه

صفحه 71-97

فاطمه نارنجی ثانی؛ سید محمد میرکمالی


فراتحلیل عوامل اثرگذار بر بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه

صفحه 99-121

سید شهاب الدین سیدحاتمی؛ یوسف نامور؛ توران سلیمانی؛ عادل زاهد بابلان


مفهوم‌پردازی پدیده سایش از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های جامع شهر تهران؛ مطالعه‌ای زمینه‌ای

صفحه 123-150

زهرا رشیدی؛ مقصود فراستخواه