کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
رابطه استفاده اعضای هیئت علمی از فناوری اطلاعات با کیفیت تدریس آنان

دوره 20، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-18

کلثوم نامی؛ عباس بازرگان؛ ابوالقاسم نادری


وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی

دوره 19، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 23-48

مرتضی کرمی؛ منصوره ایران نژاد؛ زهرا جعفری کرفستانی


طراحی مدل توسعه سواد اطلاعاتی در ایران

دوره 13، شماره 2، مرداد 1386، صفحه 108-130

غلامعلی منتظر؛ فرزین نصیری صالح؛ محمد فتحیان


عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات توسط اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 2، مرداد 1386، صفحه 151-168

مهدی مشهدی؛ احمد رضوانفر؛ جعفر یعقوبی


مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 1-26

غلامعلی منتظر


معیارهای تولید دروس الکترونیکی و استانداردها با توجه به جایگاه آنها در یادگیری الکترونیکی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 27-52

سیدعلی اکبر صفوی؛ مجید باوقار؛ حسین غفاری


یادگیری الکترونیکی در ایران، مسائل و راهکارها «با تأکید بر آموزش عالی»

دوره 10، شماره 3، مهر 1383، صفحه 99-120

کامران فیضی؛ محمد رحمانی


تأملی بر برنامه توسعه‌ اطلاعاتی ایران و راهکارهای بهبود آن

دوره 8، شماره 3، مهر 1381، صفحه 223-246

غلامعلی منتظر