وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران

چکیده

فناوریهای معاصر و در حال ظهور به امری عادی در تمام جنبه‌های زندگی تبدیل شده‌اند. این فناوریها در بسیاری از جنبه‌های فعالیتهای روزمره ما تغییراتی را به همراه داشته‌اند. تعلیم و تربیت نیز با پیشرفتهای نوآورانه معاصر در حوزه فناوری با تغییرات و بهبودهای عمده‌ای روبه‌رو بوده است. بررسی وضعیت موجود و چشم‌انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در نظام آموزشی دانشگاه هدف پژوهش حاضر بود. علاوه بر این، عوامل اصلی ایجاد کننده فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب از نظر اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان بررسی شد. پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه مازندران بودند. با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 128 عضو هیئت‌علمی و 400 دانشجو انتخاب شدند. ابزارهای متنوعی شامل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و تحلیل اسناد برای گردآوری داده به‌کار گرفته شد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی محتوایی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفا (80/0) استفاده شد. از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه-ای) به‌منظور تحلیل کمّی و روش تحلیل محتوا برای تحلیل کیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان به مقدار کم و اعضای هیئت‌علمی به مقدار متوسطی از فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. اما دو گروه نگرش بسیار مثبتی به فناوری اطلاعات داشتند و مهارت خود در استفاده از آن را متوسط ارزیابی کردند. وضعیت مطلوب به‌زعم اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان شامل ورود جدی فناوری اطلاعات به فرایند آموزش و تدریس و ارزشیابی آموزشی، آموزش سواد اطلاعاتی، وجود داشتن کتابخانه بر خط و بهبود زیرساختها به ویژه سرعت اینترنت بود. آنها چالشهای اصلی در جهت تحقق وضعیت مطلوب را نبود مهارت کافی در عضو هیئت‌علمی و دانشجو در استفاده از فناوری اطلاعات، سیاستهای آموزشی موجود و مشکلات مالی، مدیریتی، زیرساختی و فرهنگی می‌دانستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Current status and desirable prospect of using information technology in higher education: University of Mazandaran case

نویسندگان [English]

  • Morteza Karami 1
  • Mansooreh Irannezhad 2
  • Zahra Jafari Karafestani 2

1 Department of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

2 M.A. in Educational Planning, Mazandaran University

چکیده [English]

Current and emerging technologies have become commonplace entities in all aspects of life. They have forced changes in many aspects of our everyday activities. Education has been impacted by significant contemporary and innovative advances in technology. The aim of this article was to report the results of an investigation in which the use of new learning technologies in higher education is explored. An applied-descriptive research method was chosen for this study. The population of this study was students and faculty members in Mazandaran University. Using Morgan table and stratified random sampling, 128 faculty members and 400 students were selected. A verity of tools such as questionnaires, observations, interviews and document analysis were used for data collection. Content validity was used to determine the validity of questionnaires and the alpha coefficient was used to measure the reliability. The coefficient alpha in different parts of both questionnaires was calculated above .80. Both quantitative and qualitative analyses were used. The results showed that observations have shown that the amount of utilization of computer technology by students and faculty members is low, but the two groups had a very positive attitude towards information technology and they assessed their skills average. Desired situation in professors and students view included improvements infrastructures such as internet speed, wireless network, elimination of filtering, increasing educational facilities like computers and laptops, providing online information resources and digital libraries. Infrastructural, financial, management, educational policies and skill obstacles are the most basic barriers that both students and professors emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Information Technology
  • Higher Education
  • current status
  • Challenges