تأملی بر برنامه توسعه‌ اطلاعاتی ایران و راهکارهای بهبود آن

نویسنده

چکیده

سده جدید و تغییر رویکرد از فناوری مولّد به فناوری اطلاعات آغازگر مرحله‌ جدیدی از حیات اجتماعی بشر شده است به نحوی که کاربست سازوکارهای منبعث از این فناوری، موجبات تحقق شکل جدیدی از جوامع، موسوم به جامعه اطلاعاتی، را مهیا ساخته است؛ حرکت در این راستا و همراهی با قافله شتابان دانش و فناوری مستلزم شناخت مقدورات و برنامه ریزی مآل اندیش است؛ در این مقاله با بررسی اهمیت توسعه اطلاعاتی در جهان و تأثیر آن بروجوه مختلف مناسبات اجتماعی، برنامه توسعه اطلاعاتی چند کشور مشابه ایران مورد توجه قرار گرفته و سپس با بررسی برنامه های توسعه‌ اطلاعاتی ایران، مهمترین کاستیها و موانع اجرای آن تبیین و راهکارهای توسعه‌ متوزان و دستیابی به عدالت اطلاعاتی در ایران ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها