نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سده جدید و تغییر رویکرد از فناوری مولّد به فناوری اطلاعات آغازگر مرحله‌ جدیدی از حیات اجتماعی بشر شده است به نحوی که کاربست سازوکارهای منبعث از این فناوری، موجبات تحقق شکل جدیدی از جوامع، موسوم به جامعه اطلاعاتی، را مهیا ساخته است؛ حرکت در این راستا و همراهی با قافله شتابان دانش و فناوری مستلزم شناخت مقدورات و برنامه ریزی مآل اندیش است؛ در این مقاله با بررسی اهمیت توسعه اطلاعاتی در جهان و تأثیر آن بروجوه مختلف مناسبات اجتماعی، برنامه توسعه اطلاعاتی چند کشور مشابه ایران مورد توجه قرار گرفته و سپس با بررسی برنامه های توسعه‌ اطلاعاتی ایران، مهمترین کاستیها و موانع اجرای آن تبیین و راهکارهای توسعه‌ متوزان و دستیابی به عدالت اطلاعاتی در ایران ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Glance on Iran Informative Development Plan and Its Improvement Solutions

نویسنده [English]

  • Gholam Ali Montazer

Faculty Member of Tarbiat Modarres University

چکیده [English]

The change of Productive Technology(P.T) to Informative Technology (1.T) is the start point of a new stage in human life, which is creating a novel shap of society, called cyber-society. Therefore it's very important to know the characteristics of this new frame work and plan a reasonable and scientific development program to assure the balanced national-wide informative improvement. In this paper defining informative development and its various aspects, the informative plan of a few developed and under developed countries has been described and the main framework of Iran comprehensive informative development system has been proposed through discussing the apriori-informative plan. 
Information Technology, CyberSociety,.C,ommunication 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Cyber Society
  • Communication Infrastructure
  • Informative Development