طراحی مدل توسعه سواد اطلاعاتی در ایران

نویسندگان

چکیده

فناوری اطلاعات موجب تغییراتی بنیادین در ادراک عمومی نسبت به توسعه شده وتأثیر آن به حدی بوده است که اینک فناوری اطلاعات محـور توسعه ملّی تلقی می‎شود. مهم‎ترین رکن توسعه اطلاعاتی تربیت نیروی خلّاق در زمینه فناوری اطلاعات است. در این مقاله با تبیین مفهوم سـواد اطلاعاتی به عنوان جانمایه نظام آموزشیِ مبتنی بر فناوری اطلاعات، با بررسی تطبیقی مهم‎ترین مدلهای توسعه سواد اطلاعاتی در جهان و مبتنی بر مطالعه‌ای پیمایشی در همه استانهای کشور، مدلی جدید برای توسعه سواد اطلاعاتی در ایران ارائه و در پایان با بیان ویژگیهای اصلی این مدل توسعه‌ای، نحوه عملیاتی کردن آن در سطـوح مختلف تبیین‌ شده است. ویژگی مهم مدل ارائه‌شده همخوانیِ بالای آن با مدلهای بین‌المللی درعین بومی بودن آن برای آحاد کشور است. کاربست این مدل موجب ایجاد چهارچوبی هدفمند به‌منظور حرکت جامعه ایرانی به‌سوی توسعه اطلاعاتی پایدار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Information Literacy Development in Iran

نویسندگان [English]

  • GH. A. Montazer
  • F. N. Saleh
  • M. Fathian

چکیده [English]

Nowadays, Information Technology (IT) is the main axis in national development. According to this role, the information literacy of the human resources is the core of this axis.
In this paper, defining the concept of information literacy from different points of view, and comparative study among four international models for information literacy, a benchmark has been selected to provide a reference model. In the main part of the research studying the characteristics of human resources of Iran Technical and Vocational Training Organization a new model for information literacy development in Iran has been developed and the results have been compared with some other international models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Informational Development
  • model
  • Iran