رابطه استفاده اعضای هیئت علمی از فناوری اطلاعات و کیفیت تدریس آنان

نویسندگان

چکیده

استفاده مناسب از فناوری اطلاعات در فرایند تدریس- یادگیری می‌تواند به ارتقای کیفیت تدریس و نیز دستاوردهای یادگیری بینجامد. استفاده از فناوری اطلاعات در کلاس درس حالتهای مختلفی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را بر روی یک طیف قرار داد. به‌طوری که یک سوی آن به‌کار بردن پاورپوینت و در سوی دیگر، استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی آمیخته قرار داشته باشد. در این صورت تمام حالتهای یادشده ممکن است به بهبود کیفیت تدریس و نیز ارتقای یادگیری نینجامد. از این رو، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا در یک موقعیت معین استفاده از فناوری اطلاعات همراه با ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری بوده است؟ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان استفاده اعضای هیئت‌علمی از فناوری اطلاعات و کیفیت تدریس آنان در دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به شیوه همبستگی و حجم نمونه شامل 30 نفر از اعضای هیئت علمی دو دانشکده دانشگاه تهران بود. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات و پرسشنامه کیفیت تدریس گردآوری، تنظیم و سپس، با روش همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند. قابلیت اعتماد پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اول 87/0 و برای پرسشنامه دوم 90/0 به‌دست آمد و طبق نظر متخصصان هر دو پرسشنامه از روایی محتوایی قابل قبولی برخوردار بودند. نتایج نشان داد که اعضای هیئت‌علمی دانشکده روانشناسی و
علوم‌ تربیتی و دانشکده علوم‌ اجتماعی از نظر میزان استفاده از فناوری اطلاعات در فرایند تدریس- یادگیری در سطح مطلوب و از نظر کیفیت تدریس در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارند و بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی از فناوری اطلاعات و کیفیت تدریس آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، پیشنهاد شد برای استفاده به‌روز اعضای هیئت‌علمی از فناوری اطلاعات آموزشهایی در این زمینه به‌طور مستمر صورت گیرد تا آنها بتوانند با آخرین یافته‌ها در این زمینه آشنا شوند. همچنین، کارگاههای آموزشی روش تدریس برگزار شود و از اعضای هیئت علمی موفق در تدریس برای ارائه تجربه‌های موفق خود دعوت به‌عمل آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between faculty use of IT and their quality of teaching –learning

نویسندگان [English]

  • Kolsum Nami
  • Abbas Bazargan
  • Abolghasem Naderi

چکیده [English]

Appropriate uses of information technology in teaching-learning process can promote the quality of teaching and lead to learning achievements. However, there are various types of information technology used in classrooms which can be included on one spectrum. A side of which consists of power-point and the other side consists of mixed electronic learning systems. Despite this, all mentioned types might not end up in improvement of learning and teaching quality. Therefore, the question is that whether the use of information technology leads to promotion of quality of teaching and learning in a certain condition. The aim of the present study was to explore the relationship between the amount of information technology used by faculty members and their quality of teaching in Faculty of Psychology and Educational Sciences and Faculty of Social Sciences in University of Tehran. Co relational method as a type of descriptive-analytical research was used as research method. A total of 30 faculty members from University of Tehran’s Faculty of Psychology and Educational Sciences and Faculty of Social Sciences participated in this study. For selecting the study sample stratified sampling method with sufficient sample size was utilized. Required data was gathered through two questionnaires: i) The Use of Information Technology Scale, and ii) The Quality of Teaching Scale. Then, the data was analyzed using Spearman’s correlation method. The reliabilities of these scales through Cronbach’s alpha coefficient were .87 for The Use of Information Technology Scale, and .90 for The Quality of Teaching Scale. Also, adequate content validities of both scales have been reported by several studies. The results demonstrated that: i) the faculty members of Faculty of Psychology and Educational Sciences and the faculty members of Faculty of Social Sciences adequately applied information technology in teaching-learning process, and they could be rate in optimum level concerning to quality of teaching ii) There is a significant positive relationship between the amount of information technology used by faculty members and their quality of teaching. On the basis of the results of the current study following suggestions were proposed: 1) facilitating educational conditions for faculty members about information and communications technology in order to inform them of modern and up-to-date technologies, 2) holding workshops about teaching methods, and 3) inviting successful faculty members in teaching to present their effective experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT
  • Quality of Teaching –learning
  • faculty members
  • Tehran University