کلیدواژه‌ها = دانش آموختگان
شناسایی ابعاد و مؤلفه های کلیدی اشتغال پذیری دانش آموختگان کارشناسیِ دوره های علوم رفتاری دانشگاه

دوره 28، شماره 4، دی 1401، صفحه 95-117

10.22034/irphe.2022.705226

مرتضی فرنگ؛ محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ فرنوش اعلامی


نقش و جایگاه دانش آموختگان در فرایند ارزشیابی برنامه‌های درسی رشته های علوم انسانی در دانشگاه های برتر ایران و جهان به منظور طراحی مقیاس مطلوب

دوره 26، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-108

رسول گلکار؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا نیلی


آناتومی مفهوم «دانش آموخته»: تحلیل کیفی برداشت و تجارب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت‌ علمی

دوره 23، شماره 2، تیر 1396، صفحه 25-48

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ شبنم بهرامی


ترسیم سیمای ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 21، شماره 2، مهر 1394، صفحه 129-153

توران اسفندیاری؛ حمیدرضا آراسته


وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان زن : مطالعه ‎ای موردی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 41-60

ابراهیم صالحی عمران


توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان

دوره 9، شماره 4، دی 1382، صفحه 159-177

جعفر هزار جریبی


مقایسه مزیت نسبی آموزشی عالی و فعالیتهای اقتصادی در استان اصفهان

دوره 9، شماره 3، مهر 1382، صفحه 125-157

هوشنگ طالبی؛ سعید صمدی


رابطه شغلی- تحصیلی و بهره وری دانش آموختگان روانشناسی در ایران

دوره 9، 1-2، اردیبهشت 1382، صفحه 215-243

عصمت فاضلی