وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان زن : مطالعه ‎ای موردی

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان زن در گروه‎های عمده آموزشی است. باتوجه به ماهیت پژوهش، روش توصیفی برای انجام دادن این مطالعه انتخاب شد. جامعه پژوهش کلیه دانش ‎آموختگان زن دانشگاه مازندران (1236 نفر ) در تمام گروههای آموزشی هستند. نمونه تحقیق 292 نفر بودند که از این میان 177 نفر پرسشنامه‎ ها را ارسال کردند. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل نتایج به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان می ‎دهد که 9/56 درصد از دانش ‎آموختگان زن دانشگاه شاغل و 43 درصد بیکار بودند. از بین این زنان شاغل 56 درصد در بخش خدمات، 32 درصد در بخش صنعت و 10 درصد در بخش کشاورزی به کار مشغول بودند. از بین نمونه تحقیق، 84 درصد زنان دانش آموخته رشته ‎های فنی و مهندسی، 56 درصد رشته ‎های علوم انسانی، 50 درصد رشته ‎های علوم‎پایه و در نهایت، 38 درصد رشته‎ های علوم کشاورزی توانستند به کار مشغول شوند؛ عواملی نظیر دانشها و اطلاعات کسب شده در دوران تحصیل در دانشگاه، وجود داشتن زمینه ‎های شغلی متناسب با رشته تحصیلی و مهارتهای عملی کسب شده در دوران تحصیل در دستیابی زنان به شغل مؤثر بوده است. همچنین، عواملی نظیر تعداد زیاد دانش ‎آموختگان، آشنا نبودن با کارفرمایان و نبود استخدام در بخشهای دولتی، نبود اطلاعات کافی از وضعیت بازار کار و عدم تناسب رشته ‎های آموزشی با نیازهای بخش اشتغال در استان و شهر، از دیدگاه دانش ‎‎آ‎موختگان به عنوان موانع جذب در بازار کار تلقی می‎ شوند که از لحاظ نظری می‎ توان نظریه سرمایه ‎انسانی را مورد نقد قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employment Status of Female Graduates : A Case Study

نویسنده [English]

  • Ebrahim Salehi

Mazandaran University

چکیده [English]

This research is designed to study the employment’s situation among
female graduates in different majors. The Sample of study includes 292 graduates form university of Mazandaran. The data has been collected by questionnaire and then it has been analyzed by descriptive and inferential procedures. The research results show that 56.9 percent of female graduates were employed and 43 percent were unemployed. Among employed, 56 percent worked in service sector, 32% in industry and 10 percent were employed in agriculture sector. In addition 84 percent of the individual field of studies were technical and engineering, 56 percent humanities, 50 percent basic sciences, and 38 percent agriculture sciences. Factors affecting women’s employment in labor market were: instructional qualities, labor market’s needs, and practical skills. Also, female graduates faced with the following obstacles: too many graduates, limited relations with employers, and lack of information about labor market’s needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graduates
  • Higher Education
  • Employment Women and Human Capital Theory