دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 70، اسفند 1392 
تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 1-25

یوسف محب زادگان؛ محمد حسن پرداختچی؛ محمد قهرمانی؛ مقصود فراستخواه


بررسی رویکردهای یادگیری و چگونگی گرایش به آنها در دانشجویان: کاربردی از پژوهش آمیخته

صفحه 27-50

محمود قاضی طباطبایی؛ مجید یوسفی افراشته؛ لیلا صیامی


بررسی مهارتهای اساسی دانشجویان در عصر جهانی شدن

صفحه 51-74

مرضیه عبدالوهابی؛ یونس رومیانی؛ سکینه ظریف


مؤلفه های پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی دانشگاههای شمال غرب کشور

صفحه 75-97

روح اله رضایی؛ غلامرضا مجردی؛ احسان قلی فر؛ لیلا صفا


تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحله ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

صفحه 99-116

مائده مالکی


مطالعه رضایتمندی دانشجویان از ارائه خدمات دانشجویی در دانشگاه پیام نور

صفحه 117-139

خدیجه حاتمی فر؛ علی اصغر کاکو جویباری؛ محمدرضا سرمدی


تحلیل رفتار تقلب در بین دانشجویان: کاربرد مقیاس بندی چند بُعدی

صفحه 141-160

لیدا شرفی؛ امیرحسین علی بیگی


تحلیل استراتژیهای خودرهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان

صفحه 161-177

حمید رحیمی؛ راضیه آقابابایی