نویسندگان

چکیده

مهم‌ترین هدف نظامهای آموزشی افزایش یادگیری فراگیران و تلاش برای بهبود کیفیت آن است. چنین آرمانی در آموزش‌عالی جایگاه ویژه‌ای دارد. هدف اصلی پژوهش بررسی رویکردهای یادگیری دانشجویان و چگونگی گرایش به آنها در جامعه دانشجویان دانشگاه تهران بود. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد آمیخته به روش تشریحی بود. در پژوهش آمیخته هر دو رویکرد کمّی (برای پاسخ به چیستی رویکرد یادگیری دانشجویان) و کیفی(برای پاسخ به چرایی رویکرد یادگیری دانشجویان) به‌عنوان مکمل هم به‌کار می‌رود. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 89-1388 بود. از این مجموعه و در قسمت کمّی پژوهش 220 نفر به‌صورت تصادفی و برای قسمت دوم از بین افراد انتهایی در رویکردهای یادگیری 6 نفر به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. دو ابزار پرسشنامه (فرم دو عاملی پرسشنامه رویکردهای یادگیری بیگز و همکاران، 2001) و مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شدند. ضریب اعتبار پرسشنامه رویکردهای یادگیری برای رویکرد عمقی 73/0 و برای رویکرد سطحی 80/0 به‌دست آمد. در تحلیلهای کمّی از روش تحلیل خوشه‌ای برای خوشه‌بندی دانشجویان بر حسب رویکرد یادگیری و آزمون MANOVA و در تحلیلهای کیفی از کدگذاری مصاحبه‌ها استفاده شد. نتایج کمّی این پژوهش نشان داد دانشجویان دانشگاه تهران بیشتر از رویکرد یادگیری عمیق استفاده می کنند. دانشجویان مقاطع بالاتر و همچنین، رشته‌های فنی و مهندسی میانگین بالاتری برای رویکرد عمیق یادگیری داشتند. در تحلیلهای کیفی نیز پنج درونمایه اصلی برای چرایی انتخاب رویکرد یادگیری دانشجویان به‌دست آمد: روش تدریس مدرس، روش ارزشیابی مدرس، هدف یادگیری دانشجویان، راهبرد یادگیری دانشجویان و محتوای برنامه درسی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Student Learning Approaches and How They Tend to: Application of Mixed Research

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ghazi Tabatabaee
  • Majid Yousefi Afrashteh
  • Leila Siami

چکیده [English]

The most important objective of the educational systems is to increase students' learning and trying to improve its quality. Such an ideal has special place in higher education. The main purpose of present research was to investigate students learning approaches and how students' attitudes tend to their learning approaches. Research approach was mixed-descriptive method. The study population consisted of the students at University of Tehran in 2009-10 school year. In the quantitative study, 220 subjects were randomly selected. For the second part of the extreme 6 individuals were selected. Two questionnaires (Inventory of two-factor learning approaches, Biggs et al 2001) and interviews were used to collect data. Reliability coefficient of the questionnaire for deep learning approaches was.73 and for surface approach.80.Quantitative analysis was used for clustering of students in learning approaches and test of MANOVA. In qualitative analysis coding of interviews were utilized. Quantitative results showed that Tehran University students used a more deep learning approach. Engineering majors and postgraduate students had more deep learning approach. In the qualitative analysis five major themes for why students tend to approach learning were identified: teacher’s teaching methods, teachers’ evaluation method, student learning objectives, learning strategies and curriculum content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning styles
  • Student Learning
  • Higher Education
  • Mixed Methods