دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 69، آذر 1392 
چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه

صفحه 1-21

مقصود فراستخواه


تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی برای ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان

صفحه 23-40

حسن خادمی زارع؛ محمدباقر فخرزاد


اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی

صفحه 41-62

محمدجواد صالحی؛ جعفر عبادی؛ گشتاسب مظفری


نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان

صفحه 63-80

عادل محسنی؛ سید حسین موسوی؛ محمد جمالی


تأثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در دانشجویان دانشگاه تهران

صفحه 81-102

رضوان حکیم زاده؛ ابراهیم طلایی؛ ماندانا جوانک


دیدگاه استادان دانشگاه در خصوص کاربرد تفکر انتقادی در فرایند تدریس

صفحه 103-119

جواد حاتمی؛ بتول احمدزاده؛ اسکندر فتحی آذر


توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه

صفحه 121-147

مقصود امین خندقی؛ غلامعلی سیفی


بررسی ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد از سیاستها و اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه و میزان تخلفات تحصیلی

صفحه 149-168

محمدرضا شهبازی؛ مریم مالکی؛ پرویز ساکتی


مقاله پژوهشی

توانمندی ها و مهارتهای موثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه

10.22034/irphe.2013.706986

مقصود امین خندقی؛ غلامعلی سیفی


تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان

10.22034/irphe.2013.707011

محمدباقر فخرزاد؛ حسن خادمی زارع


بررسی رابطه ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز از سیاست‌ها و اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه با میزان تخلفات تحصیلی آنها

10.22034/irphe.2013.707018

مریم مالکی؛ پرویز ساکتی


تأثیر عوامل آموزشی،اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در دانشجویان دانشگاه تهران-مطالعۀ موردی دانشکده فنّی

10.22034/irphe.2013.707030

رضوان حکیم زاده؛ ابراهیم طلایی؛ ماندانا جوانک