بررسی مهارتهای اساسی دانشجویان در عصر جهانی شدن

نویسندگان

چکیده

امروزه، مهارت عنصر اصلی در موفقیت سازمانی و پیشرفت فردی و همچنین، عاملی اساسی در
به‌کارگیری نیروی انسانی در بازار کار محسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی مهارتهای اساسی دانشجویان در عصر جهانی شدن بود. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی1390-1389بودند. روش
نمونه‌‌گیری از نوع تصادفی طبقه‌ای از بین دانشجویان رشته‌های تحصیلی علوم انسانی، علوم‌پایه و کشاورزی، فنی- مهندسی و دامپزشکی و حجم نمونه انتخابی334 نفر بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 89/0 بود و روایی صوری و محتوایی آن را چند نفر از متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی تأیید کردند. یافته‌ها نشان داد که میانگین مهارتهای دانشجویان این دانشگاه در سطح تقریباً متوسط (42/3) قرار دارد که کمترین میانگین مربوط به مؤلفه سواد رایانه‌ای (98/2) و بیشترین میانگین مربوط به کار گروهی (96/3) بود. میانگین مهارتهای دانشجویان نسبت به میانگین مطلوب تفاوت معنادار داشت. به‌طوری‌که میزان مهارت مسئولیت‌پذیری و کار گروهی به‌طور معناداری از میانگین مطلوب بالاتر، اما میزان مهارتهای دانشجویان در ایجاد ارتباط، حل مسئله، انعطاف‌پذیری و سواد رایانه‌ای
به‌طور معناداری از میانگین مطلوب (5/3) کمتر بود. از دیگر نتایج این پژوهش وجود داشتن تفاوت معنادار بین میانگین مهارتهای ارتباطی، مسئولیت‌پذیری و کار گروهی در دانشجویان زن و مرد و نیز وجود داشتن تفاوت معنادار میانگین سواد رایانه‌ای بین دانشجویان رشته‌های مختلف و سالهای مختلف تحصیلی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Students’ Basic Skill Significant Difference in the Era of Globalization: Shahid Chamran University Case

نویسندگان [English]

  • Marzieh Abdolvahabi
  • Unes Romiani
  • Sakineh Zarif

چکیده [English]

Today, skills are the key element in organizational success and personal development and is considered a key factor in deployment of human resources in the market. The purpose of current study was examining students’ basic skills in global age era. This study was a descriptive survey. The statistical population was consisted of Shahid Chamran University students in the academic year 2010-11. Sampling method was stratified random sampling including 334 students in Humanities, Basic Sciences, Agriculture, Engineering and Veterinary. The research instrument was a researcher made questionnaire with a reliability of .89. The results showed that students ‘skills at this university are about average (3.42).Computer literacy had lowest and teamwork had highest averages. There was significant difference in students’ skills from the desirable level. So that, the means of responsibility and team-working skills were significantly above average. But the means of communication, problem solving, flexibility skills, and computer literacy were less than average. In addition, the results showed that there were significant differences between male and female students in communication, responsibility, and team-working. Furthermore there were significant differences between students’ major and year of studying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Problem Solving
  • communication skill
  • Flexibility
  • responsibility
  • Teamwork
  • computer literacy