دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 67، خرداد 1392 
معرفی الگوی برآورد منابع مالی مورد نیاز برای اهداف کلان بخش علوم، تحقیقات و فناوری از محل منابع عمومی

صفحه 1-19

معصومه قارون


بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران

صفحه 21-44

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ فریده باقری


عوامل برون سازمانی مؤثر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی

صفحه 45-68

حسینعلی جاهد؛ حمیدرضا آراسته


نظر اعضای هیئت علمی در باره نیازهای توسعه حرفه ای آنان و شیوه های برآوردن نیازها

صفحه 69-89

سکینه زاهدی؛ عباس بازرگان


شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 91-110

بی بی عشرت زمانی؛ سید امین عظیمی؛ نسیم سلیمانی


پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی

صفحه 111-136

سید حمید خداداد حسینی؛ علی نوری؛ محمدرضا ذبیحی


بررسی مقایسه ای وضعیت موجود و مطلوب آزمونهای دانشگاه باز و از دور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور

صفحه 137-159

مهران فرج اللهی؛ رضا نوروززاده؛ فهیمه السادات حقیقی