نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاههای شمال غرب کشور انجام شد. روش پژوهش از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمام اعضای هیئت علمی رشته‌های کشاورزی دانشگاههای تبریز، اردبیل، ارومیه و زنجان تشکیل می‌دادند (268N=) که با توجه به جدول کرجسی- مورگان 155 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس میزان اهمیت مؤلفه‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی 91/0 بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل ارباب ‌رجوع‌محوری، ساختاری- ارتباطی، مدیریتی، توسعه حرفه‌ای- مشارکتی و تیم محوری در مجموع 55/67 درصد از واریانس کل مؤلفه‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی مورد مطالعه را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Components of Implementing the Total Quality Management in the Agricultural Faculties in the Universities of North West of Iran

نویسندگان [English]

  • Rohollah Rezaei
  • Gholamreza Mojarradi
  • Ehsan Gholifar
  • Leila Safa

چکیده [English]

The main objective of this research was to study the components of implementing the Total Quality Management in the agricultural faculties in Iran’s North West universities. An analytical- explanatory research method was chosen for this study. The statistical population of the study consisted of the all agricultural faculty members in Tabriz, Ardabil, Orumieh and Zanjan universities (N= 268). According to Krejcie and Morgan table, 155 individuals were selected by using stratified random sampling method. A questionnaire was used to collect the data. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts in the University of Zanjan. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach 's alpha coefficient for the components level of importance for implementing the Total Quality Management in the agricultural faculties was 0.91. The results of factor analysis showed that five factors namely client-centered, structural-communicational, managerial, professionalism participatory-development and team-oriented explained 67.55 percent of total variances of components of implementing the Total Quality Management in the agricultural faculties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Components of Total Quality Management
  • Implementing
  • Agricultural Faculty
  • faculty members