نویسنده

چکیده

نحوه طراحی آموزشی در آموزش مبتنی بر شبکه تأثیر بسیار مهمی بر متغیرهای آموزشی از جمله انگیزش پیشرفت تحصیلی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحله‌ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. بعد از اجرای پیش آزمون بر روی 32 نفر، افراد به شکل تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یکی از گروهها از طریق الگوی طراحی آموزشی گانیه (معلم محور) در آموزش مبتنی بر وب و گروه دیگر به‌وسیله الگوی طراحی آموزشی پنج مرحله‌ای بایبی (یادگیرنده محور) در آموزش مبتنی بر وب آموزش دیدند. سپس، دوباره آزمون پیشرفت تحصیلی بر روی هر دو گروه انجام شد. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبایی در سال تحصیلی 89-1388 بودند که از میان آنها 32 دانشجو با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی بود که پایایی آن 74/ . به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی به‌منظور آزمون
فرضیه‌ تحقیق و به‌عبارتی، تعمیم نتایج به‌دست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی بایبی آموزش دیده‌اند و دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی گانیه (معلم محور) آموزش دیده‌اند، تفاوت معناداری وجود داشت و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی پنج مرحله‌ای بایبی آموزش دیده‌ بودند، نسبت به دانشجویانی که با الگوی گانیه (یادگیرنده محور) آموزش دیده بودند، بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Gagne and Five Leveled Bybee Instructional Design Models in Web-based Instruction on the Achievement Motivation of Students

نویسنده [English]

  • Maede Malek

چکیده [English]

Web-based instructional design has a great impact on educational variables such as achievement motivation. The purpose of this research was to examine the effect of Gagne and five leveled bybee Instructional Design Models on achievement motivation of students through Web-based instruction. The study was semi-experimental design. After a pre-test on 32 students, they were randomly divided into two groups where the Gagne Instructional Design Model was applied on one of the groups and by bee Instructional Design Model on another and subsequently post-tests were performed on both groups. Research population was undergraduate students of Instructional Technology from Allame University (2009-2010) that 32 students were randomly selected through cluster sampling. The reliability of the performed test was 74%. In analyzing the data, descriptive statistics (mean, standard deviation and variance) and inferential statistics for testing research hypothesis and finally, in generalizing the obtained result from a sample to the research population, analysis of covariance (ANCOVA) were used. Results showed that a significant difference between the achievement motivation of students that were taught by the by bee (Teacher-Directed) Instructional Design Model and those of the Gagne Instructional Design Model. Furthermore, the achievement motivation of students taught by y bee (Learner-Centered) Instructional Design Model was more than students taught through Gagne Instructional Design Model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • Instructional Design
  • Instructional Methods
  • Instructional Models
  • Achievement motivation