نویسندگان

چکیده

امروزه، به دلیل مباحث رقابتی جدیدی که در بسیاری از دانشگاههای ایران به وجود آمده، آنها را در یک فرایند تغییر درگیر ساخته است و بر این اساس، سعی می‌کنند تا رضایت بیشتری را برای مشتریان و دانشجویان خود فراهم آورند. رضایتمندی بازتاب مؤثر بودن تمام حیطه‌های آموزشی از نظر علمی و عملی است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه رضایتمندی دانشجویان از ارائه خدمات دانشجویی در دانشگاه پیام نور انجام شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن میدانی و از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری(29537 نفر) دانشجویان ورودی دوره کارشناسی سالهای 1384، 1385 و1386 دانشگاه پیام نور مرکز تهران بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 379 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای سهمیه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی و پایایی آن در پژوهش ایزدی و همکاران 88/. حاصل شده است. در این پژوهش تحلیلها با استفاده از نرم‏افزار SPSS،
آماره‌های توصیفی و با توجه به ماهیت سؤالهای پژوهش از آزمون مناسب آماری t-test و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است. نتایج نشان داد میانگین مشتری محوری دانشگاه پیام نور در سطح کم ارزیابی می‌شود و این بدان معناست که دانشجویان رضایت کمی از نحوه ارائه خدمات آموزشی دانشگاه دارند. همچنین، تفاوت معناداری بین گروههای آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز تهران در مقایسه با یکدیگر از نظر مشتری محوری مشاهده نشد و میزان مشتری محوری دو دانشکده علوم انسانی و علوم پایه به یک اندازه بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Students Satisfaction with Student Services at Payam Noor University

نویسندگان [English]

  • Kh. Hatamifar
  • A.S. Kakoojooybari
  • M.R. Sarmadi

چکیده [English]

Today, due to new competition discussions existed in Iran’s universities, these institutions have become involved in the process of change. Therefore, they seek to provide best services for students in order to satisfy them. In fact, satisfaction reflects the effectiveness of all educational fields scientifically and practically. The present research was conducted to review the student satisfaction with student services in Payam Noor University. A descriptive-survey research method was chosen for this study. Statistical population (29537) was included newly arrived students of bachelor's degree in the years 2005, 2006 and 2007 at Payam Noor University. Finally, 379 students were selected according to Morgan Table through stratified-quota sampling method. The data collection tool was a researcher made questionnaire through whichIzadi et al found its reliability and validity about %88. Analysis was conducted using SPSS software. Descriptive statistics was used and due to research questions, t-test and one way analysis of variance were utilized. Results showed that the average of customer orientation at Payam Noor University is assessed at low level. This means that student satisfaction with educational services is low. Also, there were no significant differences between educational groups of Tehran’s Payam Noor University. The degree of customer orientation was same at Faculty of Humanities and Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Payam Noor University
  • Student Services
  • Attitude
  • customer orientation