تحلیل استراتژیهای خودرهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تحلیل استراتژیهای خودرهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان بود. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 91-1390 بالغ بر260 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم 84 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه استاندارد خودرهبری با 31 سؤال و ضریب پایایی 81% و پرسشنامه کارآفرینی با 47 سؤال و ضریب پایایی90/0 بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون و تحلیل واریانس چندگانه) صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین استراتژیهای خودرهبری و کارآفرینی اعضای هیئت‌علمی بالاتر از حد متوسط است. بین استراتژیهای خودرهبری و کارآفرینی اعضای هیئت‌علمی رابطه مثبت وجود دارد. از بین استراتژیهای خودرهبری، استراتژی تفکر سازنده دارای اهمیت بیشتری در پیش‌بینی کارآفرینی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Self Leadership Strategies and its Relationship with Faculty Members’ Entrepreneurship in University of Kashan

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahimi
  • Razieh Aghababaei

چکیده [English]

The main purpose of this research was to analyze self leadership strategies and its relationship with entrepreneurship among faculty members in University of Kashan. Research type was descriptive correlative. Statistical population of research included all faculty members in 2012- 2013 academic year who were 260 individuals. Statistical sample was 84 who were selected by random stratified sampling method. To gather data, two questionnaires were used: Self- leadership questionnaire with 31 items and entrepreneurship questionnaire with 47 items. The reliability coefficients of questionnaires were obtained through Cronbach alpha as 0.81 and 0.90 respectively. Collected data was analyzed at level of inferential statistics including correlation coefficient, multivariate variance and regression. Research findings revealed that self- leadership strategies and entrepreneurship mean was higher than average. There was a significant and positive relation between the self- leadership behavioural-focused strategies, natural reward strategies, constructive thought strategies and entrepreneurship. The constructive thought strategies have more important role in predicting entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-leadership Strategies
  • Entrepreneurship
  • faculty members