بررسی ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد از سیاستها و اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه و میزان تخلفات تحصیلی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

3 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده

با استناد به تحقیقات انجام شده رواج و شیوع تخلفات تحصیلی در مراکز آموزشی و دانشگاهها رو به افزایش است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیاستها و اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه و میزان تخلفات تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای تعداد 319 دانشجو به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد‌‌‌‌‌‌ه‌های این پژوهش اقتباسی بود از مقیاس درستکاری تحصیلی ( انجمن درستکاری تحصیلی، 2008) که روایی آن از طریق تحلیل گویه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از روشهای آماری توصیفی، تی تست مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که دانشجویان سیاستها و اقدامات درستکاری دانشگاه را ضعیف ارزیابی کرده و 95% آنان حداقل یک بار مرتکب تخلفات تحصیلی شده‌اند. نتایج همچنین، نشان داد که بین ادراک از سیاستها و اقدامات درستکاری تحصیلی و میزان ارتکاب به تخلفات تحصیلی بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining master students’ perception of academic integrity, policies and practices, and academic dishonesty

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shahbazi 1
  • Maryam Maleki 2
  • Parviz Saketi 3

1 Faculty Member of Art and Architecture, Bushehr Azad University

2 Master of Educational Administration, Shiraz University

3 Faculty of Education & Psychology, Shiraz University

چکیده [English]

According to recent studies, academic dishonesty is increasing in educational center and universities. The purpose of this study was to examine college academic integrity policies and practices, and level of students’ academic misconducts. Research method was descriptive / co- relational and statistical population included all Master students at Shiraz University. Using stepwise clustered sampling method, 319 individuals were selected from Shiraz University Master students’ population. The Academic Integrity Scale Instrument (Academic Integrity Institution, 2008) was adapted and verified by Cranach’s alpha. The collected data was analyzed via descriptive statistics - t test, one way ANOVA and Scheffe’s follow-up test. The result showed that 95% of students admitted engaging in academic misconduct at least once. Additionally, there was a significant difference between graduate students' perceptions of academic integrity policies and practices with students’ gender and academic majors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Integrity
  • Integrity Policies
  • Integrity Practices
  • academic misconduct