نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، پیشرفت کشورها در گرو تربیت انسانهای کارآمد و به‌کارگیری قابلیتهای آنهاست. اندیشه‌ انسانهای خلاق و با انگیزه گنجینه‌ای گرانبهاست که در صورت توجه و بهره‌برداری درست از آن، توسعه پایدار حاصل خواهد شد. ایران در زمرۀ کشور‌هایی است که مهاجرت نیرو‌های متخصص آن در بالاترین حد قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت دانشجویان دانشگاه تهران انجام شد. روش پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی و پیمایشی بود. جامعۀ آماری شامل دانشجویان دانشکده فنّی دانشگاه تهران بود. نمونۀ مورد بررسی به شیوۀ تصادفی ساده به حجم 415 نفر انتخاب وبا ابزار پرسشنامه داده‌های مربوط جمع‌آوری شد. برای سنجشرضایت آموزشی از پرسشنامه نیل(2010)، در انطباق اجتماعی- دانشگاهی از پرسشنامۀ انطباق نهادی پاسکارلا و ترنزینی و برای سنجش بیگانگی اجتماعی- فرهنگی از سه خرده مقیاس از مقیاس بیگانگی ملوین سیمناستفاده شد. روایی این ابزار را استادان راهنما و مشاور تأیید کردند. پایایی ابزار نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای رضایت از نظام آموزشی، انطباق اجتماعی- دانشگاهی، بیگانگی فرهنگی- اجتماعی و تمایل به مهاجرت به ترتیب 9/0، 71/0، 77/0، 85/0 و 86/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بررسی رابطۀ متغیر‌های پیش‌بین و متغیر ملاک تمایل به مهاجرت از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر‌های مستقل بیگانگی فرهنگی- اجتماعی و سن همبستگی مثبت معنادار و متغیر رضایت از نظام آموزشی، همبستگی منفی معناداری با متغیر تمایل به مهاجرت دارند. بین متغیر انطباق اجتماعی-دانشگاهی با میزان تمایل به مهاجرت رابطۀ معنا-داری مشاهده نشد. مردان به‌طور معنا‌داری تمایل بیشتر و دانشجویان دوره کارشناسی در مقایسه با دوره کارشناسی ارشد و دکتری تمایل کمتری به مهاجرت دارند. تفاوت معناداری بین هیچ یک از طبقات اقتصادی- اجتماعی دانشجویان و میزان تمایل به مهاجرت وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of educational, social and cultural factors on tendency to immigration among Students in Tehran University

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hakimzadeh 1
  • Ebrahim Talaee 2
  • Mandana Javanak 3

1 Faculty of Psychology and Education, Tehran University

2 Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University

3 Master in Educational Research, Faculty of Psychology and Education, Tehran University

چکیده [English]

Today, development of nations depends on training of efficient people and utilizing their capabilities. Notion of creative and motivated humans is a precious treasure that if it is used wisely, will make sustainable development. Iran is among the courtiers which its specialist’s immigration is at the highest level. The present study was conducted by the aim of examining educational, social and cultural factors affecting students’ immigration in University of Tehran. The research was a descriptive applied survey. Statistical population consisted of all students studying in the Engineering Faculty of University of Tehran. Sample of the study was 415 individuals, chosen by simple random method and a questionnaire was used as an instrument to collect data. Educational satisfaction was assessed by Neill (2010) questionnaire social-academic integration was assessed by Pascarella and Terenzini’s (1980) questionnaire and for social-cultural alienation three subscales of Melvin Seeman’s (1983) alienation scale was employed. Validity of the instrument was approved by the supervisors and adviser of the study. Reliability of instrument was confirmed by calculating Cranach’s alpha coefficient for educational satisfaction, social-academic integration and inclination to immigration as 0.90, 0.71, 0.77, 0.85, and 0.86 respectively. Data was analyzed using descriptive and inferential statistical methods. The relationship between predictor and criterion variables was determined by using Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression. The results showed that variables of social-cultural alienation and age had significant positive correlation, and educational satisfaction had significant negative correlation with tendency to immigration variable. There was no significant relation between social-academic integration and tendency to immigration. Men had significantly more tendency than women, and undergraduate students compare to graduate students had less tendency to immigration. There was no significantly difference among socio-economic classes and tendency of students toward immigration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tendency to immigration
  • Educational Satisfaction
  • Social-cultural Alienation
  • Social-academic Integration