دیدگاه استادان دانشگاه در خصوص کاربرد تفکر انتقادی در فرایند تدریس

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

چکیده

اعضای هیئت علمی دانشگاه مبنای توسعه در نظام آموزشی به‌شمار می‌روند و توسعه‌ مهارتها و توانمندیهای آنان یکی از ضروریات انکارناپذیر در جهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف توصیف دیدگاه استادان دانشگاه در خصوص کاربرد تفکر انتقادی در فرایند تدریس انجام شد. بدین منظور، از یکی از روشهای تحقیق کیفی با عنوان مطالعه موردی اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری تمام اعضای هیئت‌علمی دانشگاه پیام‌نور تبریز در سال تحصیلی 89-1388بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تعداد 12 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه‌سازمان یافته و عمیق، فرم اطلاعات اعضای هیئت علمی و مشاهدات محقق استفاده شد. روایی ابزار را استادان حوزه علوم تربیتی بررسی و تأیید کردند. یافته‌ها نشان داد که بیشتر اعضای هیئت علمی مفهوم تفکر انتقادی را اعمال تردید عاقلانه دانسته‌اند. همچنین، آنها تفکر انتقادی را در مهارتهای داشتن اطلاعات کافی، پرسشگری، داشتن جامعیت فکر، انعطاف در تفکر، تحلیل‌گر بودن و داشتن مهارت شنود مطرح کرده‌اند. علاوه بر این، بیشتر اعضای هیئت علمی بر اکتسابی بودن تفکر انتقادی و نقش مهم تدریس در این امر تأکید داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University professors' views on the application of critical thinking on teaching process

نویسندگان [English]

  • Javad Hatami 1
  • Batoul Ahmadzade 2
  • Eskandar Fathiazar 3

1 Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University

2 Master in Curriculum Studies, Faculty of Education, Tabriz University

3 Faculty of Psychology and Education, Tabriz University

چکیده [English]

Faculty members are considered as a foundation for an educational system and their skills and competencies development is imperative and undeniable in a modern world. The present study was intended to describe the faculty perspective on critical thinking and its implementation in teaching. Therefore, a qualitative research method was used as an exploratory case study. The population of this study included all faculty members at Payam Noor University of Tabriz in 2009-10 school-year. Using a purposive sample, 12 individuals were selected as a sample. Semi-structured and in-depth interviews, faculty information form and researcher’s observations were used to collect information. Faculty members in College of Science and Education evaluated the data collection instrument and confirmed its validity. The results of this study showed that majority of faculty members believed in the concept of critical thinking as an "applied rational skepticism". Furthermore, they discussed critical thinking as having "enough information", "questioning skills", holistic thought", "flexibility of thought", "analyzing skills", and "listening skills". In addition, the majority of faculty members believed that critical thinking is acquisitive and teaching process is vital in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • Critical Thinking
  • Higher Education
  • faculty members