نویسندگان

1 دانشکده علوم‏تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین میزان اهمیت و به‌کارگیری توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه بود. این تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل دو گروه اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و حجم نمونه 523 نفر از دانشجویان و 171 نفر از اعضای هیئت‌علمی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه وشان (1999) بود که روایی آن به دو طریق روایی محتوایی و روایی از طریق دو نیمه کردن بررسی شد. برای بررسی پایایی و همسانی درونی گویه‌های پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل فرضیه اول، دوم، سوم و چهارم از آزمون ANOVA یک طرفه و برای فرضیه پنجم و ششم از آزمون t استیوونت همبسته و برای فرضیه هفتم، هشتم و نهم از آزمون t استیوونت استفاده شد. نتایج نشان داد که میان میزان مؤثر بودن مؤلفه‌های تدریس از منظر اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان اختلاف معناداری وجود دارد. میان میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های تدریس از منظر اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان اختلاف معناداری وجود دارد. بین ترتیب اهمیت و ترتیب به‌کارگیری مؤلفه-های تدریس در دو گروه اعضای هیئت علمی و دانشجویان اختلاف معناداری دیده شد. همچنین، بین نظر دانشجویان و اعضای هیئت علمی در خصوص اختلاف میان وضعیت موجود (به‌کارگیری مهارتهای تدریس) و مطلوب (میزان اهمیت مهارتها) تفاوت معناداری وجود داشت. به‌طورکلی، یافته‌های پژوهش ضرورت گذر از وضعیت موجود به مطلوب را به نحو روشنی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective capabilities and skills needed for college teaching

نویسندگان [English]

  • Maghsood Amin Khandaghi 1
  • Gholam Ali Saifi 2

1 Faculty of Educational Science and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad

2 Master of Curriculum Studies, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The purpose of current study is to identify and explain the importance and application of skills and abilities needed for effective teaching at the universities. This research is a survey type and its statistical population included two groups of faculty members and bachelor degree students in Ferdowsi University of Mashhad. By using stratified random sampling method 523 students and 171 faculty members were randomly selected. Weshan's questionnaire (1999) was used to collect data. The questionnaire validity was assessed through content-related validity and split-halves validity. The reliability of the questionnaire was evaluated using internal consistency. Data were analyzed using one way ANOVA for first, second, third and forth hypothesis, Student's t-test for fifth and sixth hypothesis and Student's t-test for seventh, eighth and ninth hypothesis. Results showed that there was a significant difference between the components of effective teaching from professors and students’ perspective. In addition a significant difference was observed in level of exercising application of teaching component in two groups of professors and students perspectives. The results also indicated that there was a significant difference between professors and students' opinions about the difference between present situation (use of teaching skills) and desired situation (the importance of skills). In general, research findings have clearly shown a need for transition from current state to some desired situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • Higher Education
  • Curriculum
  • Teaching Skills