تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی برای ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان

نویسندگان

دانشکده صنایع دانشگاه یزد

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان برای تعیین میزان پیشرفت تحصیلی آنها در رسیدن به اهداف آموزشی بود. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان بیش از آنکه یک موضوع کمّی باشد، یک موضوع کیفی است. در این پژوهش نمرات هر یک از آزمونهای میان ترم، پایان ترم و کلاسی با ضرایب متغیر به چند دامنه فازی تفکیک و سپس، با توجه به نظرهای کارشناسی استادان، مجموعه قواعد سیستم فازی طراحی شد. نمرات سه‌گانه دانشجویان سه متغیر ورودی و نمرات نهایی آنها خروجی سیستم فازی بود. برای محاسبه نمرات نهایی علاوه بر نمرات سه‌گانه دانشجویان، از نظریه مدیریت مشارکتی به‌صورت پایگاه دانش و قواعد یکپارچه سازی متغیرهای خروجی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشکده‌های فنی و مهندسی در دانشگاههای دولتی و نمونه آماری
بر اساس رابطه کوکران شامل 150 نفر بودند که به‌صورت تصادفی و با حداقل شرایط سه سال سابقه کار انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه و مصاحبه بود. برای بررسی روایی این تحقیق از نظرهای کارشناسی استادان و برای پایایی نمرات از ضریب آلفای کرانباخ (95%) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل روش ارزشیابی از 250 گروه درس متفاوت استفاده و نمرات امتحان بعد از تصحیح اوراق به دو روش کلاسیک و فازی به کمک آزمونT در سطح معنادار 87% دقت و کارایی تأیید شد. نتایج نشان داد که افزایش دقت و کارایی مدل جدید در سطح 95% است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Integration of collaborative management and fuzzy systems for evaluating of students’ educational performance

نویسندگان [English]

  • Hassan Khademi Zare
  • Mohammad Bagher Fakhrzad2

Faculty of Industrial Engineering, Yazd University

چکیده [English]

The aim of this paper was to evaluate the of students’ educational performance intended for determining their educational progress in achieving educational goals. The evaluation of educational performance is more qualitative than quantitative. In this research, the midterm, quizzes and the final exam scores with different coefficients variables were considered as fuzzy variables. Subsequently, a set of fuzzy logics was developed based on the faculty experts’ opinion. The triple scores were assumed as input variables and final scores considered as output variables. To calculate the final scores, along the three scores, the collaborative management theory was used as a knowledge base and unification rules for output variables. The statistical population was engineering faculty members in public universities. Using Cochran’s method, a total of 150 individuals- with at least three years of experiences- was randomly selected from the population. A questionnaire and interviews were used to collect data. The faculty experts’ point of view was used for validation. To analysis the evaluation method, 250 different study groups were utilizes. The examination scores divided into two groups of classical and fuzzy approach. And the results were validated using T-test with 87% of accuracy. The results show that the increment in the accuracy and performance of the new model is in the level of 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • Fuzzy system
  • Educational Evaluation
  • Collaborative Management
  • Efficiency