طراحی چارچوبی برای عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی و سنجش آن

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به‌منظور گسترش استفاده از رسانه‌های نوین در آموزش‌عالی و بهره‌مندی از مزایای آن، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی ضروری است. در این مقاله با بررسی پژوهشهای پیشین و نظرخواهی از خبرگان، چارچوبی برای عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی شناسایی و طراحی شده است. بر اساس این چارچوب چهار بعد اصلی شامل عوامل فردی، محیطی، رسانه و محتواست. در این پژوهش متغیرهای موجود در چارچوب در دانشگاههای دارای آموزش الکترونیکی در شهر تهران سنجش شده است. برای این منظور پرسشنامه‌ای طراحی و میان دانشجویان دانشگاههای امیرکبیر، تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی، که دوره‌های آموزش الکترونیکی را اجرا می‌کنند، توزیع شده است. پس از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، نتایج نشان داد که عوامل فردی در بهترین شرایط و عوامل رسانه در پایین‌ترین وضعیت قرار دارند. در پایان، بر اساس نتایج، پیشنهادهایی در باره وضعیت آموزش الکترونیکی دانشگاههای مورد بررسی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Framework for Effective Factors on Virtual Students’ Tendency to the Electronic Learning and its Assessment

نویسندگان [English]

  • Sh'baan Elahi 1
  • Fatemeh Kanaani 2
  • Ali Shayan 3

1 Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University

2 MA of IT Management, Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University

3 Ph.D. Student in Science and Technology Policy Making, Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

In order to expand modern media in higher education and exploiting its benefits, the study of effective factors in students’ tendency to the electronic learning is essential. By studying the literature and gathering experts’ opinions, this paper designs a framework for virtual students’ tendency to the electronic learning. Based on this framework, the main dimensions include individual, environmental media and content factors. This research examines the frameworks’ variables in the Tehran universities which have online education program. Therefore, a questionnaire was developed and distributed among students in Amir Kabir, Tarbiat Modares, K.N. Tousi, and Shahid Beheshti universities. After data analysis, the results indicated that individual factors are in the best situations, while the media factors are in the worst situation. At the end, some suggestions about condition of electronic learning in these universities are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • Individual Characteristics
  • media
  • Environmental factors
  • Content