ارزیابی انتخاب رشته و تأثیر آن بر رضایت تحصیلی دانشجویان

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

آموزش‌عالی به عنوان مهم‌ترین نهاد آموزشی هر جامعه می‌تواند سهم بسزایی در رشد و توسعه کشورها داشته باشد. هدایت صحیح دانش‌آموزان به دانشگاهها و کمک به افزایش نزدیکی و ارتباط میان علایق و رشته تحصیلی افراد می‌تواند از هدر رفتن استعداد و نیروی جوانی و منابع ملی جلوگیری کند. در پژوهش حاضر ضمن شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر انتخاب رشته دانشجویان دانشگاه اصفهان، هدف اصلی بررسی تأثیر نحوه ارزیابی رشته بر میزان رضایت تحصیلی آنان بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان تشکیل می‌دهند. حجم نمونه بالغ بر 465 نفر بود که بر اساس دو متغیر جنسیت و رشته تحصیلی انتخاب شدند که حدود 65 درصد پاسخگویان علایق و نظر خودشان را مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر انتخاب رشته معرفی کردند. تقریباٌ به همین نسبت از آنان نیز عنوان کرداند که در صورت داشتن دانش و شناخت حاضر دوباره رشته فعلی را انتخاب می‌کردند. همچنین، در پژوهش حاضر به منظور بررسی سهم تأثیرگذاری نحوه ارزیابی فرد از رشته بر میزان رضایت تحصیلی‌اش از مدل معادله ساختاری استفاده و ملاحظه شد که عامل تأثیرگذار ارزیابی از رشته تحصیلی بر رضایت تحصیلی 58 درصد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Major Selection and its Impact on Educational Satisfaction among Isfahan University Students

نویسندگان [English]

  • Rasoul Rabani 1
  • Kamran Rabiei 2

1 Sociology, University of Isfahan

2 PhD Student of Sociology, University of Isfahan

چکیده [English]

Higher education, as the most important educational institution of any society, can play a significant role in the development of countries. Proper guidance of students into universities and reducing the gap between what they like to study and what they actually end up studying can save not only individual talents, but also youth energy and national resources. In addition to identify important factors influencing major selection among Isfahan University students, this study attempts to analyze the impact that major assessment has on students’ educational satisfaction. Our research population is all undergraduate students at Isfahan University, of whom, using quota sampling method, we selected 465 individuals, based on two variables of gender and major.
The results of the study indicated that nearly 65% of the respondents mentioned their own interest and decision as the most important factor determining their major selection. Likewise, a similar number indicated that if they had their current knowledge and understanding, they would make the same decisions. In order to measure the impact of individual major assessment on his/her educational satisfaction, we used Structural Equation Modeling and realized that the influential factor of major assessment on educational satisfaction is 58%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Major Evaluation
  • Educational Satisfaction
  • Major Selection
  • Isfahan University Students