دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 25، مهر 1381 
لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران

صفحه 1-36

جعفر توفیقی؛ مقصود فراستخواه


مشکلات کنونی دانشگاهها و نظام توسعه علمی کشور

صفحه 37-62

رضا رمضانی


نقش همکاریهای علمی بین المللی در توسعه علمی کشور

صفحه 63-78

رضا ملک زاده


بررسی راهکارهای افزایش دسترسی به آموزش عالی

صفحه 79-96

محمود مهرمحمدی؛ مقصود فراستخواه


توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات محور آینده نگری در نظام آموزشی کشور

صفحه 97-116

غلامعلی منتظر


توسعه آموزشهای علمی – کاربردی: مفهوم، جایگاه و مدل مفهومی

صفحه 117-143

سید حمید خداداد حسینی


نظام توسعه فنّاوری کشور

صفحه 143-154

حجت اله حاجی حسینی


ارزیابی بهره وری اطلاعاتی نظام دانشگاهی کشور مبتنی بر سیاست اشتراک منابع اطلاعاتی

صفحه 155-174

غلامعلی منتظر؛ محمد فتحیان


نوسازی و راه اندازی سخت افزاری مراکز علمی و پژوهشی کشور

صفحه 175-186

محسن احمدی


ایجاد و گسترش علوم و فناوری نانو در ایران

صفحه 187-210

هاشم رفیعی تبار


برنامه ریزی راهبردی پژوهش زیست فناوری

صفحه 211-222

محمد حسین صنعتی؛ منوچهر نورایی


تأملی بر برنامه توسعه‌ اطلاعاتی ایران و راهکارهای بهبود آن

صفحه 223-246

غلامعلی منتظر