ارزیابی بهره وری اطلاعاتی نظام دانشگاهی کشور مبتنی بر سیاست اشتراک منابع اطلاعاتی

نویسندگان

چکیده

عصر اطلاعات و سرعت تولید دانش و به تبع آن منابع اطلاعات، مانع از مالکیت همه منابع از سوی هر یک از کاربران می شود، ضمن اینکه تبدیل شدن اطلاعات به کالاو هزینه بالای تهیه آن بر مشکلات نهادهای تأمین کننده اطلاعات می افزاید، از این رو مهمترین راهکار بهره مند شدن همه کاربران از منابع اطلاعاتی، اشتراک منابع و امکان دسترسی همگان به منابع می باشد، این سیاست طی سه سال گذشته در قالب «طرح تأمین مدرک علمی» در بین دانشگاهها و مؤسسات تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف نهادینه ساختن فرهنگ مشارکت دانشگاهی، افزایش بهره وری اطلاعات وهزینه کرد بهینه‌ منابع محدود مالی به مرحله اجرا گذاشته شد. در این مقاله با بررسی پیشینه اجرای طرح، نتایج حاصل از طرح تحقیقاتی ارزیابی طرح تأمین مدرک و راهکارهای بهبود آن مورد بررسی قرار گرفته و با تبیین نقاط ضعف و قوت آن، راهبردهای بهسازی طرح در جهت بهره وری اطلاعاتی نظام دانشگاهی مورد توجه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها