نقش همکاریهای علمی بین المللی در توسعه علمی کشور

نویسنده

چکیده

جهانی شدن پدیده ای است که از اواخر قرن بیستم میلادی به صورت جدی در ابعاد گوناگون گسترش یافته است، این پدیده درقلمرو علوم و دانش نیز با سرعتی شگرف روبه تکامل می رود. در این مقاله سعی می شود با تبیین مفهوم همکاریهای علمی بین المللی و بررسی تأثیر آن بر توسعه علمی، موانع اصلی تحقق آن در ایران مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی برای رفع این موانع و ارتقای سطح همکارهای علمی بین المللی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 15 اسفند 1401