مشکلات کنونی دانشگاهها و نظام توسعه علمی کشور

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی تحولات دانشگاهها در سطوح ملی و جهانی است. تحولات دانشگاهی متأثر از دگرگونیهای پرشتاب جهانی مانند تحولات ناشی از فناوریها، بویژه تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، و موج توانمند جهانی شدن است. این تحولات به صورت مشکلات گوناگون در برابر دانشگاهها ظاهر می شود. در واقع مشکلات عدیده، کیان و کارکرد دانشگاههای مرسوم را دچار چالش می کند. از این رو شناخت و تحلیل مشکلات دانشگاهها گامی اساسی برای توسعه نظام دانشگاهی در آینده به شمار می آید.
این پژوهش دارای دو بخش است. در بخش نخست به مشکلات دانشگاههای جهان
می پردازد. در بخش دوم، مدل نظام توسعه علمی کشور به اجمال ارائه و بحث می شود. در هر بخش روش شناسی به کار گرفته نیز، مطرح می گردد.

کلیدواژه‌ها