نویسنده

عضو هیأت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

بررسیهای انجام گرفته نشان می دهد که ناکارآمدی نظام توسعه فناوری کشور منجر به عدم گسترش فعالیتهای علمی و فناوری و از دست رفتن مزیتها و فرصتها می شود. با توجه به مسؤولیت جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در انسجام بخشیدن به فعالیتهای علوم و فناوری، باید تدابیر لازم برای تقویت زیر ساختها، نهادها، مهارتها و محیط حقوقی لازم در عرصه فناوری اندیشیده شود، مؤلفه های مؤثر در توسعه فناوری باز مهندسی شوند و سازوکارهای لازم برای توسعه ظرفیتهای فناوری و همبسته ساختن برنامه های توسعه فناوری با نیازهای توسعه ملی مطالعه و راهکارهای مؤثرتری ارائه گردند. در این خصوص پروژه نظام توسعه فناوری به مطالعه مؤلفه های مشخص خواهد پرداخت و امید است که به پیشنهادهای مؤثر دست یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National Technology Development System

نویسنده [English]

  • Hojatollah Hajii Hosseini

Faculty Member of Iran Research Organization a/Science &Technology

چکیده [English]

Considering the present situation of Science and Technology trends , shows the inefficient system of technological activities in Iran. With reference to the new responsibility of the Ministry of Science, Research and Technology in Islamic Republic of Iran, and based on Iranian Five Years Plan for economical, social and cultural development, this study looks at the main dimensions( legal framework, human resource, Institutions, infrastructure and management) of the technology development system. The main output of this research consists of the preparation of an analytical study which intended to serve as a strategic framework and operational tools for policy making in technology development at the national level. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Development System
  • Jnfi·asfmcture
  • Human resource
  • legalframework
  • Technology management.