نظام توسعه فنّاوری کشور

نویسنده

چکیده

بررسیهای انجام گرفته نشان می دهد که ناکارآمدی نظام توسعه فناوری کشور منجر به عدم گسترش فعالیتهای علمی و فناوری و از دست رفتن مزیتها و فرصتها می شود. با توجه به مسؤولیت جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در انسجام بخشیدن به فعالیتهای علوم و فناوری، باید تدابیر لازم برای تقویت زیر ساختها، نهادها، مهارتها و محیط حقوقی لازم در عرصه فناوری اندیشیده شود، مؤلفه های مؤثر در توسعه فناوری باز مهندسی شوند و سازوکارهای لازم برای توسعه ظرفیتهای فناوری و همبسته ساختن برنامه های توسعه فناوری با نیازهای توسعه ملی مطالعه و راهکارهای مؤثرتری ارائه گردند. در این خصوص پروژه نظام توسعه فناوری به مطالعه مؤلفه های مشخص خواهد پرداخت و امید است که به پیشنهادهای مؤثر دست یابد.

کلیدواژه‌ها