نوسازی و راه اندازی سخت افزاری مراکز علمی و پژوهشی کشور

نویسنده

چکیده

به طور قطع تحقق پژوهشهای علمی – صنعتی با هدف تحول اقتصادی، بدون ساختار مناسب تجهیزاتی امکان پذیر نیست. در ایران به دلایل متعدد من جمله نبود زیرساخت تولید در بخش خصوصی و یا دولتی، حجم عظیمی از تجهیزات پژوهشی با صرف هزینه های سنگین به کشور وارد می شود. محدودیتهای تحمیلی سیاسی و اقتصادی نیز در این میان روند انتخاب و خرید اینگونه ابزارها را مشکلتر ساخته است. با وجود چنین شرایطی تعداد معتنابهی از تجهیزات تحقیقاتی راهبردی در سراسر دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی کشور به دلیل ناتوانی شرکتهای متولی در ارایه سرویسهای کامل فنی پشتیبانی، عدم تأمین لوازم یدکی و مصرفی و مدیریت ناکارآمد فاقد هر گونه بهره وری است. بررسی جامع کمّی و کیفی تجهیزات پژوهشی این مراکز با هدف تدوین راهکارهایی مؤثر در مورد راه اندازی، نگهداری، خرید و تخصیص بودجه اولویتهای محوری این طرح می باشد.

کلیدواژه‌ها