برنامه ریزی راهبردی پژوهش زیست فناوری

نویسندگان

چکیده

برای این که یک کشور یا هر سازمانی بتواند با شرایط محیطی که بسرعت متحول شده و تغییر پیدا می کند، با شیوه های عقلایی و مناسب برخورد کرده و ضمن حل و فصل مسائل مهم و عمده داخلی، در صحنه بین المللی با حضوری فعال به حیات خود ادامه دهد، باید به
طرح ریزی استراتژیک پرداخته و برای هر مسأله استراتژیک، استراتژیهای مناسبی را برگزیند.
استراتژی ملی هر کشور به طور اصولی طیف وسیعی از استراتژیهای مختلف آن کشور را در زمینه های مختلف از جمله: آموزش، تحقیقات، علم، تکنولوژی، صنعت و غیره در برمی-گیرد. استراتژی ملی، جهتگیریهای کشور را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دفاعی، امنیتی و غیره نشان می دهد.
تدوین استراتژی در سطح ملی به اطلاعات جامع، گروه طرح ریزی متشکل از متخصصان هر رشته، خواست مسؤولان تراز اول کشور، همکاری مدیریتهای کلان و بسیج ملی برای اجرای موفقیت آمیز آن نیاز دارد. این مقاله سعی دارد اهمیت زیست – فناوری و ضرورت تدوین یک استراتژی ملی برای این فناوری و لزوم همکاری ملی برای رسیدن به اهداف آن را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها