دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 46، اسفند 1386 
کارکردهای هیئتهای امنای دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی سالهای1370 تا 1385

صفحه 1-20

اذن اله آذرگشب؛ حمید‌رضا آراسته؛ زهرا صباغیان؛ جعفر توفیقی


بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 21-44

حمید جاودانی؛ محمدحسن پرداختچی


تبیین مؤلفه های یادگیری سازمانی در مؤسسات آموزش عالی کشاورزی

صفحه 45-66

یوسف حجازی؛ هادی ویسی


ارزشیابی کیفیت خدمات مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور استانهای آذربایجان ‌شرقی و غربی از دیدگاه دانشجویان

صفحه 67-90

تقی زوّار؛ محمدرضا بهرنگی؛ مصطفی عسکریان؛ عزت‌الله نادری


طراحی و استقرار نظام ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه 91-124

رضا محمدی؛ صدیقه شریعتی؛ کورش پرند؛ عبدالرسول پورعباس


تحلیل بهره وری پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی: مطالعه موردی دانشگاه رازی

صفحه 125-154

امیر حسین علی بیگی


پیامدهای ناخواسته تجاری سازی در آموزش عالی

صفحه 155-182

بدری عباسی؛ آرین قلی پور؛ علی پیران نژاد